Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Službenik za informiranje

Općina Čepin javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje na sljedeće moguće načine:

 • putem telefona na broj: +385 (031)381230
 • putem faksa na broj: +385 (0)75805682
 • elektroničkom poštom službeniku za informiranje: opcina©cepin.hr
 • na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija;
 • poštom na adresu: Općina Čepin K. Zvonimira 105, 31431 Čepin, Hrvatska na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija;
 • osobno na adresu: Općina Čepin Zvonimira 105, 31431 Čepin, Hrvatska, od ponedjeljka do petka od 07:30 do 15:30.

Uvjeti za ponovnu uporabu informacija:

 • Tijelo javne vlasti korisniku daje podatke za ponovnu uporabu bez ograničenja, za slobodnu uporabu i u otvorenom formatu.
 • U opravdanim slučajevima tijelo javne vlasti može odrediti uvjete za ponovnu uporabu. U slučaju određivanja uvjeta za ponovnu uporabu njihov sadržaj i primjena ne smiju neopravdano ograničavati mogućnost ponovne uporabe, niti se smiju koristiti kako bi se ograničilo tržišno natjecanje.
 • Uvjeti za ponovnu uporabu informacija ne smiju biti diskriminirajući za iste ili slične vrste informacija, odnosno za komercijalnu ili nekomercijalnu uporabu.
 • Na tijelo javne vlasti koje ponovno koristi svoje informacije kao osnovu za komercijalne aktivnosti koje ne spadaju u djelokrug njegovih javnih poslova primjenjuju se isti uvjeti ka za druge korisnike.
 • Vrste i sadržaj dozvola kojima se utvrđuju ponovne uporabe, u skladu sa standardnim otvorenim dozvolama, pravilnikom uređuje ministar nadležan za poslove uprave.
 • Tijelo javne vlasti dužno je na svojoj internetskoj stranici objaviti dozvole kojima se određuju uvjeti ponovne uporabe ili poveznice na takve dozvole u skladu sa standardnim otvorenim dozvolama.

Zahtjev za pristup informacijama (Obrazac 2)

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije (Obrazac 3)

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija (Obrazac 4)

Službenik za informiranje:

Željko Mamić

Općina Čepin, K. Zvonimira 105, 31431 Čepin, Hrvatska

Tel.: +385 (0)31381230

Fax.: +385 (0)75805682

E-mail službenika za informiranje: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Zamjenica službenika za informiranje:
Marica Beraković

Uredovno vrijeme za rad sa strankama određuje se od ponedjeljka do petka od 07:30 do 15:30 sati.

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.

Naknada za pristup informacijama

Općina Čepin ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (dalje u tekstu: Kriterij) na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15).

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova određuje se u sljedećem iznosu:

 1. preslik jedne stranice veličine A4 – 0,25 kuna
 2. preslik jedne stranice veličine A3 – 0,50 kuna
 3. preslik jedne stranice u boji veličine A4 – 1,00 kuna
 4. preslik jedne stranice u boji veličine A3 – 1,60 kuna
 5. elektronički zapis na jednom CD-u – 4,00 kuna
 6. elektronički zapis na jednom DVD-u – 6,00 kuna
 7. elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije – 210 kuna za 64 GB, 150 kuna za 32 GB, 120 kuna za 16 GB, 50 kuna za 8 GB, 30 kuna za 4 GB.
 8. pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik – 0,80 kuna
 1. pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektronički zapis – 1,00 kuna

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.

NAPOMENA:

Visinu naknade stvarnih materijalnih troškova za usluge koje nisu navedene u Kriteriju, tijelo javne vlasti određuje na način da u visinu naknade zaračuna prosječnu tržišnu cijenu za uslugu, trošak amortizacije koje ima tijelo javne vlasti te trošak poštanskih usluga. Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku poštanskih usluga. Korisnik prava na informaciju treba unaprijed u cijelosti položiti očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova. U slučaju da korisnik prava na informaciju u roku ne položi navedeni iznos, smatrat će se da je korisnik prava na informaciju odustao od zahtjeva. Općina Čepin izdat će korisniku prava na informaciju račun prema visini naknade određenom u Kriteriju.

Naknada za ponovnu uporabu informacija

Općina Čepin ne naplaćuje naknadu za ponovnu uporabu informacija kad informacije objavljuje na službenim internetskim stranicama.

Prema Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15), Općina Čepin može korisniku naplatiti stvarne materijalne troškove ponovne uporabe informacija nastale zbog reprodukcije, davanja na uporabu i dostave informacije kao i ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

 1. tijelo javne vlasti pretežito se financira iz vlastitih prihoda ili
 2. korisnik zahtjeva informacije kojima tijelo javne vlasti osigurava odgovarajuće prihode kojim pokriva troškove njihova prikupljanja, izrade, reprodukcije i objave,
 3. tijelo javne vlasti određuje naknadu za ponovnu uporabu u skladu s objektivnim, jasnim i povjerljivim kriterijima za izračun troškova ponovne uporabe informacije koje utvrđuje uredbom Vlade Republike Hrvatske a troškovi se izračunavaju u skladu s računovodstvenim pravilima koja se primjenjuju na dotična tijela javne vlasti,
 1. ukupan godišnji prihod tijela javne vlasti ostvaren po osnovi naknade troškova ne prelazi troškove prikupljanja, izrade, reprodukcije i pružanja informacije, uključujući razuman povrat ulaganja.

Pravo na pristup informacijama uređuju

OPĆI PROPISI

 •              Ustav Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14),
 •              Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15),
 •              Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine«, broj 105/97, 64/00, 65/09, 125/11, 46/17),
 •              Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (»Narodne novine«, broj 167/03, 79/07, 80/11, 125/11, 141/13, 127/14, 62/17),
 •              Zakon o medijima (»Narodne novine«, broj 59/04, 84/11, 81/13),
 •              Zakon o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, broj 47/09),
 •              Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (»Narodne novine«, broj 42/18),
 •              Zakon o sustavu državne uprave u odnosima uprave i građana (»Narodne novine«, broj 150/11, 12/13, 93/16, 104/16),
 •              Zakon o tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 79/07, 86/12),
 •              Zakon o upravnim sporovima (»Narodne novine«, broj 20/10, 143/12, 152/14, 94/16, 29/17),
 •              Zakon o zaštiti tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 108/96),
 •              Opći porezni zakon (»Narodne novine«, broj 115/16),
 •              Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije isključivih prava na ponovnu uporabu informacija (»Narodne novine«, broj 20/16)
 •              Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 124/15),
 •              Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (»Narodne novine«, broj 83/14),
 •              Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija (»Narodne novine«, broj 67/17),
 •              Kriterij za određivanje visine naknadne stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine«, broj 12/14, 15/14).

EUROPSKI PROPISI

 •              Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora,
 •              Directive 2003/98/EC of the European Parliament and of the Council of 17 November 2003 on the re-use of public sector information,
 •              Direktiva o izmjeni Direktive 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora, 2013/37/EU,
 •              Directive 2013/37/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 amending Directive 2003/98/EC on the re-use of public sector information Text with EEA relevance,
 •              Konsolidirana Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora,
 •              Consolidated Directive 2003/98/EC of the European Parliament and of the Council of 17 November 2003 on the re-use of public sector information,
 •              Smjernice o preporučenim standardnim dozvolama, skupovima podataka i naplati ponovne uporabe dokumenata 2014/C 240/01,
 •              Guidelines on recommended standard licences, datasets and charging for the reuse of documents 2014/C 240/01,
 •              Europska konvencija o ljudskim pravima i temeljnim slobodama (MU 18/97, 06/99, 14/02, 13/03, 09/05, 01/06, 02/10),
 •              UREDBA (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).

 

Vijeće Europe

 • Europska konvencija o ljudskim pravima i temeljnim slobodama (MU 18/97, 06/99, 14/02, 13/03, 09/05, 01/06, 02/10)

 

Interni akti

 • Odluka o imenovanju službenika za informiranje,
 • Odluka o visini naknade (cjenik) stvarnih materijalnih troškova,
 • Službeni Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija,
 • Zahtjev za pristup informacijama,
 • Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije,
 • Zahtjev za ponovnu uporabu informacija.

Zahtjev za pristup informacijama (Obrazac 2 .DOC dokument)
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije (Obrazac 3 .DOC dokument)
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija (Obrazac 4 .DOC dokument)

Izvješća

Često postavljana pitanja

2023.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2022. godinu
Obrazloženje uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2022. godinu
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Čepin i ostalim društvenim djelatnostima za 2022. godinu
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Čepin i ostalim društvenim djelatnostima za 2022. godinu
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Općine Čepin u 2022. godini
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Općine Čepin u 2022. godini
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Čepin za 2022. godinu
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Čepin za 2022. godinu
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Čepin za 2022. godinu
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Čepin za 2022. godinu
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Čepin za 2022. godinu
Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Čepin za 2022. godinu
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Čepin za 2022. godinu
Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Čepin za 2022. godinu
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2022. godinu
Izvješće o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2022. godinu
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu
Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom na području Općine Čepin u 2022. godini
Izvješće o izvršenju Plana korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom na području Općine Čepin u 2022. godini

 

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2023.-31.03.2023. – Razina 22 – Potvrda o učitanom financijskom izvještaju (.xlsx)
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2023.-31.03.2023. – Razina 22 (.xlsx)
Bilješke uz financijske izvještaje 1.1.2023.-31.03.2023. – Razina 22 (.doc)

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2022.-31.12.2022. – Razina 23 – Referentna stranica (potpisana i ovjerena) (.pdf)
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2022.-31.12.2022. – Razina 23 (.xls)
Bilješke uz financijske izvještaje 1.1.2022.-31.12.2022. – Razina 23 (.doc)

Proračunski vodič za građane 2023 (.docx)

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2022.-31.12.2022. – Razina 22 – Referentna stranica (potpisana i ovjerena) (.pdf)
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2022.-31.12.2022. – Razina 22 (.xls)
Bilješke uz financijske izvještaje 1.1.2022.-31.12.2022. – Razina 22 (.doc)

2022.

Proračun Općine Čepin za 2023. i projekcija Proračuna za 2024. i 2025. godinu

Program javnih potreba u kulturi Općine Čepin i ostalim društvenim djelatnostima za 2023. godinu

Program javnih potreba u sportu Općine Čepin u 2023. godini

Program javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Čepin za 2023. godinu

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Čepin za 2023. godinu

Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Čepin za 2023. godinu

Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Čepin za 2023. godinu

Plan korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom na području Općine Čepin u 2023. godini

Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2023. godinu

Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Čepin za 2023. godinu

Obrazloženje Proračuna Općine Čepin za 2023. godinu

Prijedlog Proračuna Općine Čepin za 2023. i projekcija Proračuna za 2024. i 2025. godinu

Prve izmjene i dopune Proračuna Općine Čepin za 2022. godinu

1. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Čepin i ostalim društvenim djelatnostima za 2022. godinu

1. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Općine Čepin u 2022. godini

1. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Čepin za 2022. godinu

1. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Čepin za 2022. godinu

1. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Čepin za 2022. godinu

1. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Čepin za 2022. godinu

1. Izmjene i dopune Plana korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom

na području Općine Čepin u 2022. godini

1. Izmjene i dopune Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2022. godinu

1. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu

Odluka o 1. Izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Čepin za 2022. godinu

 

Potvrda o učitanom financijskom izvještaju – Razina 22 (.pdf)

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2022.-30.9.2022. – Razina 22 – Referentna stranica (potpisana i ovjerena) (.pdf)

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2022.-30.9.2022. – Razina 22 (.xls)

Bilješke uz financijske izvještaje 1.1.2022.-30.9.2022. – Razina 22 (.doc)

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2022. godinu
Obrazloženje uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2022. godinu

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2022.-31.3.2022. – Razina 22 – Referentna stranica (potpisana i ovjerena) (.pdf)
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2022.-31.3.2022. – Razina 22 (.xls)
Bilješke uz financijske izvještaje 1.1.2022.-31.3.2022. – Razina 22 (.doc)

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2021. godinu
Obrazloženje uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2021. godinu
Izvješće o izvršenju Plana razvojnih programa Općine Čepin za 2021. godinu
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Čepin za 2021. godinu
Odluka o sukcesivnom planiranju pokrića manjka Proračuna Općine Čepin u razdoblju 2022.-2024. godine

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika - FINA i Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2021.-31.12.2021. – Razina 23 – Referentna stranica (potpisana i ovjerena) (.pdf)

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2021.-31.12.2021. – Razina 23 (.xls)

Bilješke uz financijske izvještaje 1.1.2021.-31.12.2021. – Razina 23 (.doc)

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Čepin za 2021. godinu (.doc)

Proračunski vodič za građane (.docx)

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika - FINA i Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2021.-31.12.2021. – Razina 22 – Referentna stranica (potpisana i ovjerena) (.pdf)Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika - FINA i Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2021.-31.12.2021. – Razina 22 – Referentna stranica (potpisana i ovjerena) (.pdf)

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2021.-31.12.2021. – Razina 22 (.xls)

Bilješke uz financijske izvještaje 1.1.2021.-31.12.2021. – Razina 22 (.doc)

2021.

Proračun Općine Čepin za 2022. i projekcije Proračuna za 2023. i 2024. godinu (.doc)

Program javnih potreba u kulturi Općine Čepin i ostalim društvenim djelatnostima za 2022. godinu (docx.)

Program javnih potreba u sportu Općine Čepin u 2022. godini (docx.)

Program javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Čepin za 2022. godinu (docx.)

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Čepin za 2022. godinu (docx.)

Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Čepin za 2022. godinu (doc.)

Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Čepin za 2022. godinu (doc.)

Plan korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom

na području Općine Čepin u 2022. godini (doc.)

Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2022. godinu (docx.)

Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu (docx.)

Odluka o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2022. godinu (doc.)

 

Druge izmjene i dopune Proračuna Općine Čepin za 2021. godinu (.doc)

2. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Čepin i ostalim društvenim djelatnostima za 2021. godinu (doc.)

2. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Općine Čepin u 2021. godini (doc.)

2. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Čepin za 2021. godinu (doc.)

2. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Čepin za 2021. godinu (doc.)

2. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Čepin za 2021. godinu (doc.)

2. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Čepin za 2021. godinu (doc.)

2. Izmjene i dopune Plana korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom
na području Općine Čepin u 2021. godini (doc.)

2. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2021. godinu (doc.)

Odluka o 2. Izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2021. godinu (doc.)

Prijedlog Drugih izmjena i dopuna Proračuna Općine Čepin za 2021. godinu (.doc)
Prijedlog Proračuna Općine Čepin za 2022. i projekcija Proračuna za 2023. i 2024. godinu (.doc)

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika - FINA i Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2021.-30.9.2021. – Razina 22 – Referentna stranica (potpisana i ovjerena) (.pdf)
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2021.-30.9.2021. – Razina 22 (.xls)
Bilješke uz financijske izvještaje 1.1.2021.-30.9.2021. – Razina 22 (.doc)

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2021. godinu
Obrazloženje uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2021. godinu

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika - FINA i Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2021.-30.6.2021. – Razina 23 – Referentna stranica (potpisana i ovjerena) (.pdf)

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2021.-30.6.2021. – Razina 23 (.xls)

Bilješke uz financijske izvještaje 1.1.2021.-30.6.2021. – Razina 23 (.doc)

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika - FINA i Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2021.-30.6.2021. – Razina 22 – Referentna stranica (potpisana i ovjerena) (.pdf)

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2021.-30.6.2021. – Razina 22 (.xls)

Bilješke uz financijske izvještaje 1.1.2021.-30.6.2021. – Razina 22 (.doc)

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika - FINA i Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2021.-31.3.2021. – Razina 22 – Referentna stranica (potpisana i ovjerena) (.pdf)
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2021.-31.3.2021. – Razina 22 (.xls)
Bilješke uz financijske izvještaje 1.1.2021.-31.3.2021. – Razina 22 (.doc)

Prve izmjene i dopune Proračuna Općine Čepin za 2021. godinu (.doc)
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Čepin i ostalim društvenim djelatnostima za 2021. godinu (doc.)
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Općine Čepin u 2021. godini (doc.)
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Čepin za 2021. godinu (doc.)
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Čepin za 2021. godinu (doc.)
Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Čepin za 2021. godinu (doc.)
Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Čepin za 2021. godinu (doc.)
Izmjene i dopune Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2021. godinu (doc.)
Izmjene i dopune Plana korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom
na području Općine Čepin u 2021. godini (doc.)
Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2021. godinu (doc.)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2021. godinu (doc.)
Odluka o sukcesivnom planiranju pokrića manjka Proračuna Općine Čepin u razdoblju 2021.-2023. godine (doc.)

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2020. godinu (.doc)
Obrazloženje uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2020. godinu (.doc)
Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Čepin za 2020. godinu (.doc)

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika - FINA i Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2020.-31.12.2020. – Razina 23 – Referentna stranica (potpisana i ovjerena) (.pdf)Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika - FINA i Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2020.-31.12.2020. – Razina 23 – Referentna stranica (potpisana i ovjerena) (.pdf)

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2020.-31.12.2020. – Razina 23 (.xls)

Bilješke uz financijske izvještaje 1.1.2020.-31.12.2020. – Razina 23 (.doc)

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika - FINA i Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2020.-31.12.2020. – Razina 22 – Referentna stranica (potpisana i ovjerena) (.PDF)
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2020.-31.12.2020. – Razina 22 (.XLS)
Bilješke uz financijske izvještaje 1.1.2020.-31.12.2020. – Razina 22 (.PDF)

Proračunski vodič za građane (.PDF)

2020.

Proračun Općine Čepin za 2021. i projekcije Proračuna za 2022. i 2023. godinu (.doc)
Program javnih potreba u kulturi Općine Čepin i ostalim društvenim djelatnostima za 2021. godinu (docx.)
Program javnih potreba u sportu Općine Čepin u 2021. godini (docx.)
Program javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Čepin za 2021. godinu (docx.)
Program javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Čepin za 2021. godinu (docx.)
Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Čepin za 2021. godinu (doc.)
Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Čepin za 2021. godinu (doc.)
Plan korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbomna području Općine Čepin u 2021. godini (doc.)
Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2021. godinu (docx.)
Plan razvojnih programa za 2021. do 2023. godine  (docx.)
Odluka o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2021. godinu (doc.)

Prve izmjene i dopune Proračuna Općine Čepin za 2020. godinu (.doc)
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Čepin i ostalim društvenim djelatnostima za 2020. godinu (docx.)
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Općine Čepin u 2020. godini (docx.)
Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Čepin za 2020. godinu (doc.)
Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Čepin za 2020. godinu (doc.)
Izmjene i dopune Plana korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom na području Općine Čepin u 2020. godini (doc.)
Izmjene i dopune Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2020. godinu (docx.)
Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2020. godinu (docx.)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2020. godinu (doc.)

Prijedlog Prvih izmjena i dopuna Proračuna Općine Čepin za 2020. godinu (.doc)
Prijedlog Proračuna Općine Čepin za 2021. i projekcija Proračuna za 2022. i 2023. godinu (.doc)

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2020. godinuPolugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2020. godinu
Obrazloženje uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2020. godinu

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika - FINA i Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2020.-30.9.2020. – Razina 22 – Referentna stranica (potpisana i ovjerena) (.PDF)
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2020.-30.9.2020. – Razina 22 (.XLS)
Bilješke uz financijske izvještaje 1.1.2020.-30.9.2020. – Razina 22 (.PDF)

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika - FINA i Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2020.-30.6.2020. – Razina 23 – Referentna stranica (potpisana i ovjerena) (.PDF)
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2020.-30.6.2020. – Razina 23 (.XLS)
Bilješke uz financijske izvještaje 1.1.2020.-30.6.2020. (.DOC)

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Čepin i ostalim društvenim djelatnostima za 2019. godinu
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Općine Čepin u 2019. godini
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Čepin za 2019. godinu
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Čepin za 2019. godinu
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2019. godinu
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom na području Općine Čepin u 2019. godini

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Čepin i ostalim društvenim djelatnostima za 2019. godinu
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Općine Čepin u 2019. godini
Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Čepin za 2019. godinu
Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Čepin za 2019. godinu
Izvješće o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2019. godinu
Izvješće o izvršenju Plana korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom na području Općine Čepin u 2019. godini
Izvješće o izvršenju Plana razvojnih programa Općine Čepin za 2019. godinu

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika - FINA i Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2020.-30.6.2020. – Razina 22 – Referentna stranica (potpisana i ovjerena) (.PDF)
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2020.-30.6.2020. – Razina 22 (.XLS)
Bilješke uz financijske izvještaje 1.1.2020.-30.6.2020. (.PDF)

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2019. godinu
Obrazloženje uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2019. godinu
Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Čepin za 2019. godinu

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika - FINA i Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2020.-31.3.2020. – Razina 22 – Referentna stranica (potpisana i ovjerena) (.PDF)
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2020.-31.3.2020. – Razina 22 (.XLS)
Bilješke uz financijske izvještaje 1.1.2020.-31.3.2020. (.PDF)

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika - FINA i Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2019.-31.12.2019. – Razina 23 – Referentna stranica (potpisana i ovjerena) (.PDF)
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2019.-31.12.2019. – Razina 23 (.XLS)
Bilješke uz financijske izvještaje 1.1.2019.-31.12.2019. (.PDF)

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika - FINA i Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2019.-31.12.2019. – Razina 22 – Referentna stranica (potpisana i ovjerena) (.PDF)
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2019.-31.12.2019. – Razina 22 (.XLS)
Bilješke uz financijske izvještaje (.DOC)

Proračunski vodič za građane (.PDF)

2019.

Proračun Općine Čepin za 2020. godinu i projekcije Proračuna za 2021. i 2022. godinu
Odluka o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2020. godinu

Prijedlog Proračuna Općine Čepin za 2020. godinu i projekcije Proračuna za 2021. i 2022. godinu

Druge izmjene i dopune Proračuna Općine Čepin za 2019. godinu (.doc)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2019. godinu (.doc)

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika - FINA i Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2019.-30.9.2019. – Razina 22 – Referentna stranica (potpisana i ovjerena) (.PDF)
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2019.-30.9.2019. – Razina 22 (.XLS)

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2019. godinu (.doc)
Obrazloženje uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2019. godinu (.doc)

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika - FINA i Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2019.-30.6.2019. – Razina 23 – Referentna stranica (potpisana i ovjerena) (.PDF)
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2019.-30.6.2019. – Razina 23 (.XLS)

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika - FINA i Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2019.-30.6.2019. – Razina 22 – Referentna stranica (potpisana i ovjerena) (.PDF)
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2019.-30.6.2019. – Razina 22 (.XLS)

Prve izmjene i dopune Proračuna Općine Čepin za 2019. godinu (.doc)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2019. godinu (.doc)

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2018. godinu
Obrazloženje uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2018. godinu
Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Čepin za 2018. godinu

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2019.-31.3.2019. – Razina 22 - FINA (.PDF)
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2019.-31.3.2019. – Razina 22 – Referentna stranica (potpisana i ovjerena) (.PDF)
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2019.-31.3.2019. – Razina 22 (.XLS)

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika - FINA i Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2018.-31.12.2018. – Razina 23 – Referentna stranica (potpisana i ovjerena) (.PDF)
Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 1.1.2018. do 31.12.2018. – Razina 23 (.PDF)
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2018.-31.12.2018. – Razina 23 (.XLS)

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika - FINA i Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2018.-31.12.2018. – Razina 22 – Referentna stranica (potpisana i ovjerena) (.PDF)
Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 1.1.2018. do 31.12.2018. (.PDF)
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2018.-31.12.2018. – Razina 22 (.XLS)

2018.

Proračunski vodič za građane (.docx)

Proračun Općine Čepin za 2019. i projekcije Proračuna za 2020. i 2021. godinu
Odluka o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2019. godinu

Prijedlog Proračuna Općine Čepin za 2019. i projekcija Proračuna za 2020. i 2021. godinu
Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Općine Čepin i ostalim društvenim djelatnostima za 2019. godinu
Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Općine Čepin u 2019. godini
Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Čepin za 2019. godinu
Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Čepin za 2019. godinu
Prijedlog Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2019. godinu
Prijedlog Plana korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom na području Općine Čepin u 2019. godini
Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2019. godinu

Prve izmjene i dopune Proračuna Općine Čepin za 2018. godinu (.doc)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2018. godinu (.doc)
Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2018.-30.09.2018. – Razina 22 - FINA i
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2018.-30.09.2018. – Razina 22 – Referentna stranica (potpisana i ovjerena) (.PDF)
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2018.-30.09.2018. – Razina 22 (.XLS)

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2018. godinu (.doc)
Obrazloženje uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2018. godinu (.doc)
Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2018. - 30.06.2018. - Razina 23 - FINA (.PDF)
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2018. - 30.6.2018. - Razina 23 - Referentna stranica (potpisana i ovjerena) (.PDF)
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2018. - 30.6.2018. - Razina 23 (.XLS)
Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2018.-30.06.2018.- Razina 22 - FINA (.PDF)
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2018.-30.6.2018.- Razina 22 -Referentna stranica (potpisana i ovjerena) (.PDF)
Izvještaji proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2018.-30.6.2018.- Razina 22 (.XLS)
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2017. godinu
Obrazloženje uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2017. godinu
Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Čepin za 2017. godinu
Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2018.-31.3.2018. – Razina 22 - FINA (.PDF)
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2018.-31.3.2018. – Razina 22 – Referentna stranica (potpisana i ovjerena) (.PDF)
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2018.-31.3.2018. – Razina 22 (.XLS)
Proračunski vodič (.PDF)
Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2017.-31.12.2017. – Razina 23 - FINA (.PDF)
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika od 1.1.2017. do 31.12.2017. - Razina 23 (.XLS)
Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 1.1.2017. do 31.12.2017. - Razina 23 (.PDF)
Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2017.-31.12.2017. – FINA (.PDF)
Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2017.-31.12.2017. - DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU (.PDF)
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika od 1.1.2017. do 31.12.2017. - Razina 22 (.XLS)
Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 1.1.2017. do 31.12.2017. (.DOC)
Izvještaj JLP(R)S o vlasničkim udjelima/neto imovini (.PDF)
Odluka o preraspodjeli sredstava unutar Proračuna Općine Čepin za 2018. godinu (DOCX)

 

2017.

Odluka o izvršenju Proračuna 2018 (.doc)
Proračun za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. godinu (.doc)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna 2017 (.doc)
Prve izmjene i dopune Proračuna Općine Čepin za 2017. (.doc)
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1.1.2017.-30.9.2017 (.PDF)
Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje 1.1.2017.-30.9.2017. (.PDF)
Izvještaj o obvezama za razdoblje 1.1.2017.-30.9.2017. (.PDF)
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2017. godinu (.doc)
Financijski izvještaji 01.01.2017.-30.06.2017 (.PDF)
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2017.-31.3.2017. (PDF)
Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima 1.1.2017 -31.3.2017. (PDF)
Izvještaj o obvezama 1.1.2017.-31.3.2017. (PDF)
Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Čepin za 2016. godinu (.PDF)
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2016. godinu
Odluka o preraspodjeli sredstava unutar Proračuna Općine Čepin br. 2. za 2017. godinu
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 01.01.2016. - 31.12.2016. (.PDF)
Bilješke uz financijske izvještaje 01.01.2016. – 31.12.2016. (.PDF)
Izvještaj JLP(R)S o vlasničkim udjelima/neto imovini (.PDF)
Izvještaji o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji 01.01.2016. - 31.12.2016. (.PDF)
Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima 01.01.2016. - 31.12.2016. (.PDF)
Bilanca stanje na dan 31.12.2016. (.PDF)
Izvještaj o obvezama 01.01.2016.-31.12.2016. (.PDF
Odluka o preraspodjeli sredstava unutar Proračuna Općine Čepin za 2017. godinu
Odluka o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2017. godinu
Proračun Općine Čepin za 2017. i projekcije Proračuna za 2018. i 2019. godinu

2016.

Odluka o preraspodjeli sredstava unutar Proračuna za 2016. godinu
Financijski izvještaji 01.01.2016. - 30.09.2016. (.PDF)
Izvještaj o obvezama 01.01.2016. - 30.09.2016. (.PDF)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Općine Čepin br. 2 za 2016. godinu
Druge izmjene i dopune Proračuna Općine Čepin za 2016. godinu
Financijski izvještaji 01.01.2016. - 30.06.2016. (.PDF)
Izvještaj o obvezama 01.01.2016. - 30.06.2016. (.PDF)
Bilješke uz financijske izvještaje 01.01.2016. – 30.06.2016. (.PDF)
Financijski izvještaji (konsolidirani) 01.01.2016. - 30.06.2016. (.PDF)
Izvještaj o obvezama (konsolidirani) 01.01.2016. - 30.06.2016. (.PDF)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2016. godinu
Prve izmjene i dopune Proračuna Općine Čepin za 2016. godinu
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2015. godinu
Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Čepin za 2015. godinu (.PDF)
Odluka o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2016. godinu
Proračun Općine Čepin za 2016. i projekcije Proračuna za 2017. i 2018. godinu

ssj logo

Poštovani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga:

 • Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Čepin za 2023. godinu

Svrha savjetovanja je prikupljanje informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti kako bi se podigla razina razumijevanja i prihvaćanja novih akata i drugih dokumenata, ali i radi uočavanja slabosti i negativnih učinaka predloženog. Predstavnicima zainteresirane javnosti, organizacijama civilnog društva, nevladinim, neprofitnim organizacijama, savjetovanje predstavlja priliku da svojim znanjem, iskustvom i stručnošću utječu na predloženi akt ili drugi dokument u ime skupina i interesa koje zastupaju.

Savjetovanje za prijedlog Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Čepin za 2023. godinu moguće je pronaći OVDJE.

Savjetovanje je otvoreno do: 30.11.2022.

 

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU - Nacrt Programa potpora poljoprivredi na području općine Čepin za razdoblje od 2021. – 2026. godine - objavljeno 29.11.2021.
E-savjetovanje Program potpora
OBRAZAC-za-sudjelovanje-zainteresirane-javnosti-Program potpora u poljoprivredi

 

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU - Plan upravljanja imovinom 2022.g. - - objavljeno 15.11.2021.
Savjetovanje - Plan upravljanja imovinom 2022.g.

 

Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Čepin

IZVJEŠĆE-O-PROVEDENOM-SAVJETOVANJU-S-JAVNOŠĆU-nacrt-izmjena-i-dopuna-Poslovnika 2021 – objavljeno 22.02.2021.

Savjetovanje-sa-zaineresiranom-javnoscu-nacrt-izmjena-i-dopuna-Poslovnika-2021 – objavljeno 15.02.2021.

OBRAZAC-za-sudjelovanje-zainteresirane-javnosti-izmjene-i-dopune-Poslovnika-2021 – objavljeno 15.02.2021.

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Čepin

IZVJEŠĆE-O-PROVEDENOM-SAVJETOVANJU-S-JAVNOŠĆU-nacrt-izmjena-i-dopuna-Statuta 2021. – objavljeno 22.02.2021.

Savjetovanje-sa-zaineresiranom-javnoscu-nacrt-izmjena-i-dopuna-Statuta-2021. – objavljeno 15.02.2021.

OBRAZAC-za-sudjelovanje-zainteresirane-javnosti-izmjene-i-dopune-Statuta-2021. – objavljeno 15.02.2021.

 

Poštovani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga:

 • Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Čepin za 2021. godinu

Svrha savjetovanja je prikupljanje informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti kako bi se podigla razina razumijevanja i prihvaćanja novih akata i drugih dokumenata, ali i radi uočavanja slabosti i negativnih učinaka predloženog. Predstavnicima zainteresirane javnosti, organizacijama civilnog društva, nevladinim, neprofitnim organizacijama, savjetovanje predstavlja priliku da svojim znanjem, iskustvom i stručnošću utječu na predloženi akt ili drugi dokument u ime skupina i interesa koje zastupaju.

Savjetovanje za Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Čepin za 2021. godinu moguće je pronaći OVDJE.

Savjetovanje je otvoreno do: 19.11.2020.