Na temelju odredbi Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14. i 70/17.), članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15.), članka 14. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 14/16.) i članka 46. Statuta Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 5/18.-pročišćeni tekst), općinski načelnik Općine Čepin donosi, slijedeći Godišnji plan javnih natječaja za financiranje programa i projekata koje provode udruge u Općini Čepin za 2019. godinu.

Uvid u cjelokupan tekst plana možete izvršiti ovdje.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15. i 123/17.), Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14. i 70/17.), te sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15.) i Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 14/16.), a obzirom na opći i specifični cilj kao i prioritetna područja Javnog natječaja za financiranje programa i projekata koje provode udruge na području Općine Čepin KLASA: 007-01/18-01/4, URBROJ: 2158/05-18-1 od 12. siječnja 2018. godine (dalje u tekstu: Natječaj) te obzirom na obavljenu procjembenu kvalitetu projektnih prijava prijavljenih na Natječaj, općinski načelnik Općine Čepin, donosi

ODLUKU o izmjenama i dopunama Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Čepin za 2018. godinu namijenjenih financiranju projekata i programa koje provode udruge od interesa za opće dobro Općine Čepin

Tekst Odluke u cijelosti možete preuzeti ovdje - Odluka.

Na temelju članka 29. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Čepin – nastavno: Pravilnik („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 14/16.), članka 29. stavak 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge – nastavno: Uredba („Narodne novine“, broj 26/15.), članka 1. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Čepin za 2018. godinu namijenjenih financiranju projekata i programa koje provode udruge od interesa za opće dobro Općine Čepin KLASA: 007-01/18-01/3, URBROJ: 2158/05-18-2 od 28. ožujka 2018. godine i članka 46. Statuta Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 5/18.-pročišćeni tekst), a temeljem provedenog postupka Javnog natječaja za financiranje programa i projekata koje provode udruge na području Općine Čepin objavljenog dana 12. siječnja 2018. godine na službenoj internetskoj stranici Općine Čepin, www.cepin.hr i oglasnoj ploči Općine Čepin, K. Zvonimira 105, Čepin, općinski načelnik Općine Čepin donosi, slijedeću

ODLUKU o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa i projekata koje provode udruge na području Općine Čepin za 2018. godinu

Tekst Odluke u cijelosti možete preuzeti ovdje - Odluka.

Temeljem članka 29. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 14/16.), Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa i/ili projekata prijavljenih na Javni natječaj za financiranje programa i projekata koje provode udruge na području Općine Čepin (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) na sjednici održanoj dana 27. ožujka 2018. godine, utvrđuje