Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 20/18., 115/18. i 98/19.) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Čepin, KLASA: 320-01/18-01/56, URBROJ: 2158-12-22-246 od 20. travnja 2022. godine, Općinsko vijeće Općine Čepin na svojoj 10. sjednici održanoj dana 20. travnja 2022. godine, objavljuje J A V N I   N A T J E Č A J za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Čepin

Na temelju članka 23. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 6/13. i 6/16.), članka 2. Procedure stjecanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 4/16. i 6/16.) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Čepin u k.o. Čepin, k.č.br. 3853/2 („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 31/21.), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Čepin u k.o. Čepin, k.č.br. 3853/2 (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), dana 02. veljače 2022. godine, utvrđuje Z A P I S N I K sa 1. sjednice Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Čepin u k.o. Čepin, k.č.br. 3853/2

Na temelju članka 17. Odluke o davanju stanova u najam („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 19/20.) i članka 46. Statuta Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 1/13., 5/13.-pročišćeni tekst, 4/16., 5/16.-pročišćeni tekst, 3/18., 5/18.-pročišćeni tekst, 4/20., 5/20.-pročišćeni tekst, 5/21. i 7/21.-pročišćeni tekst), općinski načelnik Općine Čepin, objavljuje JAVNI POZIV za prikupljanje zahtjeva radi utvrđivanja Liste reda prvenstva za davanje stanova u najam

Zahtjevi se podnose zaključno s 27. travnja 2022. godine.

Javni poziv

Odluka o davanju stanova u najam

Zahtjev za davanje stanova u najam

Izjava – stanovi

Suglasnost za korištenje osobnih podataka

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/0.0, 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12., 152/14. i 81/15.-pročišćeni tekst), ), članka 32. Statuta Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 1/13., 5/13.-pročišćeni tekst, 4/16., 5/16.-pročišćeni tekst, 3/18., 5/18.-pročišćeni tekst, 4/20., 5/20.-pročišćeni tekst, 5/21. i 7/21.-pročišćeni tekst), članka 14. stavka 1. podstavka 1. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 6/13. i 6/16.), članka 2. Procedure stjecanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 4/16. i 6/16.) i Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Čepin u k.o. Čepin, k.č.br. 3853/2, Općinsko vijeće Općine Čepin na svojoj 6. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2021. godine, donijelo je ODLUKU o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Čepin u k.o. Čepin, k.č.br. 3853/2

Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 20/18., 115/18. i 98/19.) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Čepin, KLASA: 320-01/18-01/56, URBROJ: 2158-12-22-45 od 27. siječnja 2022. godine, Općinsko vijeće Općine Čepin na  svojoj 7. sjednici održanoj dana 27. siječnja 2022. godine, objavljuje J A V N I   N A T J E Č A J za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Čepin.

Temeljem članka 46. Statuta Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 1/13., 5/13.-pročišćeni tekst, 4/16., 5/16.-pročišćeni tekst, 3/18., 5/18.-pročišćeni tekst, 4/20., 5/20.-pročišćeni tekst, 5/21. i 7/21.-pročišćeni tekst), te članaka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.), u predmetu prodaje vozila u vlasništvu Općine Čepin, a sukladno Zapisniku o provedenom nadmetanju KLASA: 940-01/21-01/17, URBROJ: 2158/05-21-3, od 30. studenog 2021. godine, Povjerenstva za provođenje usmenog javnog nadmetanja, općinski načelnik donosi slijedeću O D L U K U o prihvaćanju ponude i prodaji pokretnine.

Najčitanije