Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97., 107/07., 94/13., 98/19. i 57/22.), Odluke o raspisivanju natječaja za popunjavanje radnih mjesta u Dječjem vrtiću Zvončić Čepin od 27.05.2022. godine i članka 50. stavka 1. točke. Statuta Dječjeg vrtića Zvončić Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 13/22.), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Zvončić Čepin, raspisuje NATJEČAJ za prijam u radni odnos zdravstveni voditelj/ica (medicinski brat/sestra)

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97., 107/07., 94/13., 98/19. i 57/22.), Odluke o raspisivanju natječaja za popunjavanje radnih mjesta u Dječjem vrtiću Zvončić Čepin od 27.05.2022. godine i članka 50. stavka 1. točke. Statuta Dječjeg vrtića Zvončić Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 13/22.), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Zvončić Čepin, raspisuje NATJEČAJ za prijam u radni odnos odgojitelja/ice

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97., 107/07., 94/13., 98/19. i 57/22.), Odluke o raspisivanju natječaja za popunjavanje radnih mjesta u Dječjem vrtiću Zvončić Čepin od 27.05.2022. godine i članka 50. stavka 1. točke. Statuta Dječjeg vrtića Zvončić Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 13/22.), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Zvončić Čepin, raspisuje NATJEČAJ za prijam u radni odnos stručni suradnik edukacijski rehabilitator/ica

Temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14.), članka 17. stavka 3. Odluke o uvjetima prodaje zemljišta u Gospodarskoj zoni Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 6/21., 31/21. i 14/22.), članka 2. Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u Gospodarskoj zoni Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 10/22.) te članka 46. Statuta Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 1/13., 5/13.-pročišćeni tekst, 4/16., 5/16.-pročišćeni tekst, 3/18., 5/18.-pročišćeni tekst, 4/20., 5/20.-pročišćeni tekst, 5/21. i 7/21.-pročišćeni tekst), Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja za prodaju nekretnina u Gospodarskoj zoni Čepin objavljuje, sljedeće IZMJENE I DOPUNE Javnog natječaja za prodaju nekretnina u Gospodarskoj zoni Čepin

I.

Ovim Izmjenama i dopunama Javnog natječaja za prodaju nekretnina u Gospodarskoj zoni Čepin, u Javnom natječaju za prodaju nekretnina u Gospodarskoj zoni Čepin KLASA: 302-01/21-01/2, URBROJ: 2158-12-22-19 od 12. svibnja 2022. godine, koji je objavljen na službenim web stranicama Općine Čepin www.cepin.hr i na oglasnoj ploči Općine Čepin, K. Zvonimira 105, Čepin, a Obavijest o raspisanom javnom natječaju za prodaju nekretnina u Gospodarskoj zoni Čepin KLASA: 302-01/21-01/2, URBROJ: 2158-12-22-20 od 12. svibnja 2022. godine je objavljena u dnevnom listu „Večernji list“ dana 13. svibnja 2022. godine, u točki V. PRAVA I OBVEZE KUPCA iza alineje 6., dodaju se alineje 7., 8. i 9. koje glase:

„Umjesto zadužnice/bjanko zadužnice iz alineje 6. ove točke, radi osiguranja plaćanja ugovorne kazne i razlike do pune kupoprodajne cijene, kupac može prije potpisa kupoprodajnog ugovora, predati Općini Čepin bankarsku garanciju „bez prigovora“ i „na prvi poziv“ na kojoj je kao korisnik naznačena Općina Čepin s rokom važenja od 5 (pet) godina, a koja pokriva u cijelosti iznos ugovorne kazne i razliku do pune kupoprodajne cijene.

Umjesto bankarske garancije iz alineje 7. ove točke, radi osiguranja plaćanja ugovorne kazne i razlike do pune kupoprodajne cijene, kupac može prije potpisa kupoprodajnog ugovora, na račun Općine Čepin uplatiti novčani polog u iznosu koji pokriva u cijelosti iznos ugovorne kazne i razliku do pune kupoprodajne cijene.

Novčani polog iz alineje 8. ove točke, uplaćuje se u korist računa Općine Čepin  IBAN: HR2325000091806500001,  model: 68,  poziv na broj: 9016-OIB uplatitelja, opis plaćanja: polog - ugovorna kazna - Javni natječaj za prodaju nekretnina u Gospodarskoj zoni Čepin.“.

Dosadašnje alineje 7., 8., 9., 10. i 11., sada postaju alineje 10., 11., 12., 13. i 14.

II.

Točka VII. ROK I MJESTO PREDAJE PONUDA mijenja se i sada glasi:

„VII. ROK I MJESTO PREDAJE PONUDA

Ponude s dokumentima iz podtočke 4. točke IV. ovog Natječaja dostavljaju se preporučenom pošiljkom ili osobnom dostavom s naznakom „PONUDA ZA NATJEČAJ - PRODAJA NEKRETNINA U GOSPODARSKOJ ZONI ČEPIN k.č.br. _____ – NE OTVARAJ“ na adresu Općina Čepin, Kralja Zvonimira 105, 31431 Čepin.

Rok za dostavljanje ponuda je 06. lipnja 2022. godine do 14,00 sati u pisarnicu općinske uprave Općine Čepin, bez obzira na način dostave.

Ponude će se otvarati dana 06. lipnja 2022. godine u 14,00 sati u općinskoj vijećnici Općine Čepin, K. Zvonimira 105, Čepin.

Natjecatelji koji su dostavili pisane ponude imaju pravo nazočiti otvaranju ponuda.“.

IZMJENE I DOPUNE JAVNOG NATJEČAJA ZA PRODAJU NEKRETNINA U GOSPODARSKOJ ZONI ČEPIN

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UVJETIMA PRODAJE ZEMLJIŠTA U GOSPODARSKOJ ZONI ČEPIN

Poveznica za Javni natječaj za prodaju nekretnina u Gospodarskoj zoni Čepin:

https://www.cepin.hr/index.php/ostali-natjecaji/2112-javni-natjecaj-za-prodaju-nekretnina-u-gospodarskoj-zoni-cepin

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj  10/97., 107/07., 94/13., 98/19. i 57/22.), Odluke o raspisivanju natječaja za popunjavanje radnih mjesta u Dječjem vrtiću Zvončić Čepin od 27.05.2022. godine i članka 50. stavka 1. točke. Statuta Dječjeg vrtića Zvončić Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 13/22.), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Zvončić Čepin, raspisuje NATJEČAJ za prijam u radni odnos stručni suradnik pedagog/inja

Temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14.), članka 17. stavka 3. Odluke o uvjetima prodaje zemljišta u Gospodarskoj zoni Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 6/21. i 31/21.), članka 2. Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u Gospodarskoj zoni Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 10/22.) te članka 46. Statuta Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 1/13., 5/13.-pročišćeni tekst, 4/16., 5/16.-pročišćeni tekst, 3/18., 5/18.-pročišćeni tekst, 4/20., 5/20.-pročišćeni tekst, 5/21. i 7/21.-pročišćeni tekst), Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja za prodaju nekretnina u Gospodarskoj zoni Čepin objavljuje, sljedeći JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u Gospodarskoj zoni Čepin