Na temelju Odluke o financiranju projektnog prijedloga „Zajedno u zajednici općine Čepin – briga za kvalitetan život osoba starije životne dobi“, KLASA: 910- 01/20-06/21, UR.BROJ: 524-05-2-2-2/4-20-69 od 25. kolovoza 2020. godine, te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020 "Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – Faza I“ za provedbu projekta „Zajedno u zajednici općine Čepin – briga za kvalitetan život osoba starije životne dobi“ Kodni broj: UP.02.2.2.06.0004, od 05. listopada 2020. godine, te članka 46. Statuta Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 5/20.-pročišćeni tekst), općinski načelnik Općine Čepin, objavljuje JAVNI OGLAS za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na projektu „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici - Faza I – Zajedno u zajednici općine Čepin – briga za kvalitetan život osoba starije životne dobi" za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Općinu Čepin za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta "Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – Faza I, Zajedno u zajednici općine Čepin – briga za kvalitetan život osoba starije životne dobi, kako slijedi:

  1. Voditelj sportskih aktivnosti
  2. Voditelj dnevnih aktivnosti i kulturnih radionica
  3. Asistent u provedbi radionica
  1. Asistent u provedbi projektnih aktivnosti i radu s ciljanom skupinom

Prijave se podnose na adresu: Općina Čepin, Kralja Zvonimira 105, 31431 Čepin, putem pošte ili osobno, zaključno s danom 17. prosincem 2020. godine, u zatvorenoj koverti, s naznakom: "Za natječaj – Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – Faza I, Zajedno u zajednici općine Čepin" – (navesti radno mjesto od 1. do 4. za koje se prijava podnosi, npr. 1. voditelj sportskih aktivnosti).

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa ne smatra  se kandidatom prijavljenim na natječaj. Urednom se smatra samo prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom oglasu.

Kandidati koje ispunjavaju formalne uvjete oglasa biti će pozvani na intervju koji će se održati u prostorijama Općine Čepin kako bi se utvrdila njihova motivacija za rad na predmetnom projektu, a o terminu će biti pravovremeno obaviješteni. Za kandidate koje ne pristupe intervjuu smatrati će se da su povukli prijavu.

Kandidati će o rezultatima oglasa biti obaviješteni u zakonskom roku.

Cjelokupan tekst Javnog oglasa možete preuzeti ovdje:

Javni oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na projektu „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici - Faza I – Zajedno u zajednici općine Čepin – briga za kvalitetan život osoba starije životne dobi"

Obrasce izjava uz dokumentaciju navedenu u Javnom oglasu možete preuzeti ovdje:

Izjava o suglasnosti sa uvjetima javnog oglasa, korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka nakon objavljenog javnog oglasa

Izjava o poznavanju rada na računalu

Izjava o iskazu interesa za edukaciju