Dovršetkom projekta rekonstrukcije sustava vodoopskrbe, odvodnje otpadnih voda i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, te dovršetkom plinifikacije koja je u tijeku, naselja Čepinski Martinci i Čokadinci dobit će kompletnu komunalnu infrastrukturu. U Beketincima je izgrađen vodoopskrbni sustav, provedena je i plinifikacija 2019. godine; HEP ODS će po ishođenju građevinske dozvole (koja je u tijeku) izgraditi novu, modernu rasvjetu na novoj niskonaponskoj mreži na betonskim stupovima, a rekonstrukcijom sustava vodoopskrbe, odvodnje otpadnih voda i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, i naselje Beketinci će dobiti kompletno novu komunalnu infrastrukturu.

Potpisivanjem Ugovora o izradi studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i dokumentacije o nabavi na području aglomeracija Vladislavci – Vuka, Ernestinovo i Erdut (26. listopada 2020.) privodi se kraju obnova kompletne komunalne infrastrukture za naselja Beketinci, Čepinski Martinci i Čokadinci.

Naime, cilj ovog ugovora je usklađenje s Planom upravljanja vodnim područjima RH, Višegodišnjim programom gradnje komunalnih vodnih građevina i Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ od 21.5.1991.) na području u nadležnosti javnog isporučitelja vodnih usluga VODOVOD-OSIJEK d.o.o., odnosno izrada studijske i projektne dokumentacije za stvaranje učinkovitog i sveobuhvatnog sustava za pružanje vodnih usluga, odnosno vodnih usluga javne vodoopskrbe te javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.

Svrha koji se želi postići je smanjenje pritiska onečišćenja na vodna tijela na području pružanja vodnih usluga u nadležnosti VODOVOD-OSIJEK d.o.o. kroz sljedeće mjere:

 • Osiguranje sanitarno i kemijski ispravne vode za piće i potrošnju općenito,
 • Očuvanje (kvantitativno i kvalitativno) vodnih resursa podzemnih voda i okoliša,
 • Unapređenje načina prikupljanja i odvodnje otpadnih voda,
 • Pročišćavanje otpadnih voda prema propisanim graničnim vrijednostima emisija u okoliš,
 • Poboljšanje uvjeta života i razvoj gospodarstva

Rezultat svih aktivnosti predviđenih ovim ugovorom jesu izrađeni sljedeći dokumenti:

 • Studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi projekta,
 • Elaborat zaštite okoliša kao podloga za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata za okoliš te ishođeno rješenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike,
 • Idejni projekt izgradnje/rekonstrukcije sustava vodoopskrbe,
 • Idejni projekt izgradnje/rekonstrukcije sustava odvodnje otpadnih voda,
 • Idejni projekt izgradnje/rekonstrukcije uređaja za pročišćavanje otpadnih voda,
 • Glavni projekt izgradnje/rekonstrukcije sustava vodoopskrbe
 • Glavni projekt izgradnje/rekonstrukcije sustava odvodnje otpadnih voda.
 • Prijava projekta (aplikacija),
 • Dokumentacija o nabavi za radove, usluge i robe.

Osim predviđene rekonstrukcije sustava vodoopskrbe, sustava odvodnje otpadnih voda i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, u ovim su naseljima u proteklih nekoliko godina provedeni ili su u postupku projekti opremanja novom komunalnom infrastrukturom.

Tako je u Beketincima izgrađen vodoopskrbni sustav ukupne vrijednosti oko 2.800.000,00 kuna, kao dio cjelokupnog EU projekta „Regionalni vodoopskrbni sustav“ Osijek. Većina sredstava sufinancirana je iz europskih fondova, dok je Općina Čepin projekt sufinancirala u iznosu 4% ukupnog iznosa.

U Beketincima je provedena i plinifikacija 2019. godine. Investitor projekta bio je HEP Plin.

Temeljem iskazanih prioriteta Općine Čepin, HEP ODS izgradit će novu, modernu rasvjetu na novoj niskonaponskoj mreži na betonskim stupovima, a projektnu dokumentaciju dala je izraditi Općina Čepin, te je u završnoj fazi ishođenje građevinske dozvole za izgradnju.

Kroz proteklih osam godina Općina Čepin uspješno je privela kraju izgradnju kompletne komunalne infrastrukture u naselju Beketinci koje postoji više od  800 godina. Kompletna komunalna infrastruktura bit će dovršena rekonstrukcijom sustava vodoopskrbe, odvodnje otpadnih voda i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

Dovršetkom projekta rekonstrukcije sustava vodoopskrbe, odvodnje otpadnih voda i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, te dovršetkom plinifikacije koja je u tijeku, i naselja Čepinski Martinci i Čokadinci dobit će kompletnu komunalnu infrastrukturu.