Misija, vizija, ciljevi

IZJAVA O MISIJI, VIZIJI I STRATEŠKIM CILJEVIMA OPĆINE ČEPIN

MISIJA
Općina Čepin kao jedinica lokalne samouprave osnovana je kao prirodna, gospodarska i društvena cjelina povezana zajedničkim interesima stanovništva Općine Čepin, čime je opunomoćena od strane svih svojih građana da kontinuirano putem svojih aktivnosti i usluga unapređuje kvalitetu života i rada, omogućava i prati razvoj gospodarskih, društvenih, socijalnih aktivnosti  svim svojim građanima putem pružanja izvrsne usluge, omogućavanjem participacije u odlučivanju, odgovornim upravljanjem javnim dobrima, protokom informacija te nadasve ljubaznim, efikasnim i transparentnim radom administracije, kako bi  kao mjesto življenja ova Općina bila  poželjna za ugodan život i rad.

Naša misija jeste da u zakonskim okvirima osiguramo uvjete za održivi život na prostoru Općine Čepin težeći za stalnim poboljšanjem kako životnih uvjeta tako i svih ostalih koji izravno ili neizravno utječu na kvalitetu života na ovom području.

Pri tom će posebna pozornost i svi raspoloživi materijalni i kadrovski resursi biti usmjereni na poboljšanje:
– uređenja naselja i stanovanje,
– prostornog i urbanističkog planiranja,
– komunalne djelatnosti,
– brige o djeci,
– socijalne skrbi,
– primarne zdravstvene zaštite,
– odgoja i osnovnog obrazovanja,
– kulture, tjelesne kulture i sporta,
– zaštite potrošača,
– zaštite i unapređenje prirodnog okoliša,
– protupožarne i civilne zaštitu
– prometa na našem području,
– ostale poslove sukladno posebnim zakonima te
– rada i učinkovitost rada svih zaposlenika Općinske uprave kao i odnosa prema građanima sukladno visokim standardima etičkog i profesionalnog ponašanja.

U cilju ostvarenja misije svi zaposlenici Općine Čepin spremni su nesebično i požrtvovno obavljati sve povjerene im poslove, konstantno se obrazujući s ciljem postizanja što učinkovitijeg, etičnog i profesionalnog obavljanja poslova na dobrobit svih građana, poštujući pri tom prihvaćene norme ponašanja i rada posebno razrađene u okviru FMC-a. Sukladno tome, norme upravljanje kvalitetom i financijsko upravljanje i kontrole, postaju sastavnice svakodnevnog ponašanja svih zaposlenika općine i trajno opredjeljenje u postizanju što više razine kvalitete u radu ali i u odnosima sa našim građanima, partnerima, ali i svim posjetiteljima i gostima.

VIZIJA
U budućnosti Općinu Čepin vidimo kao poželjno mjesto za život u kojem će se održivi razvoj temeljiti na razvoju industrije i poduzetništva, turizmu, poljoprivredi, ali i ostalim servisnim djelatnostima za potrebe gospodarstva i turizma, s riješenom društvenom i komunalnom infrastrukturom s očuvanim okolišem. U tom smislu, koristeći se našim prednostima koje proizlaze iz prirodne ljepote kraja, dobro prometne povezanosti, uz vrijedne i marljive ljude, te otklanjanjem nedostataka kroz prostorno uređenje, gospodarsku revitalizaciju kao i poboljšanjima i u svim ostalim segmentima života, a posebno društvenom, kulturnom, obrazovnom i komunalnom, uz maksimalno zalaganje i profesionalizaciju zaposlenika, a sukladno tome i ostvarenje boljeg i kvalitetnijg život kroz ispunjenje svih civilizacijskih potreba stanovništva koje je, trenutni tehnološki i gospodarski potencijal razvijenih europskih regija i lokalne samouprave već omogućio svojim građanima.

Općina Čepin kao jedinica lokalne samouprave usmjeriti će sve svoje resurse i znanja u cilju očuvanja i njegovanja izvornih vrijednosti na način da pravilno i stručno planira sve svoje aktivnosti i zahvate u prostoru, da postane jedna od vodećih jedinica lokalne samouprave po načinu upravljanja javnim dobrima, komunalnim gospodarstvom, prostornim planiranjem, socijalnom skrbi,  te da osigura svim svojim građanima najbolje moguće uvjete glede podrške za razvoj gospodarskih, posebno turističkih i poljoprivrednih vrijednosti, kulturnim i sportsko-rekreativnim sadržajima kojima se oplemenjuje život na području Općine Čepin uz brigu za očuvanje prirodne i kulturne baštine, kao temelj cjelokupnog razvoja. Pri tom trajno poboljšanje kvalitete postaje naše opredjeljenje koje ćemo ostvarivati našim radom i odnosom prema svim klijentima.

STRATEŠKI CILJEVI OPĆINE ČEPIN
Strateški ciljevi Općine Čepin proizlaze iz djelokruga rada koji su u nadležnost Općine preneseni sukladno postojećoj zakonskoj regulativi (Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi), a odnose se na uspješnu provedbu svih prenesenih funkcija, kao i na optimalno funkcioniranje općinske uprave.

Iz tog konteksta proizlaze slijedeći pokazatelji ostvarenja strateških ciljeva za Općinu Čepin:

Uspješnost upravljanja proračunom mjerit će se usklađenošću proračunskih prihoda i rashoda kao i efektivnošću kreditnih zaduženja (ako postoje).

Upravljanje sustavom nabave mjerit će se odnosom rezerviranih sredstava i ostvarene cijene , kao i odnosom planiranih i ostvarenih rokova realizacije.

Upravljanje imovinom mjerit će se preko odnosa potrebnih troškova za redovno i investicijsko održavanje u odnosu na realizaciju, kao i uspješnošću rješavanja nastalih šteta.

Upravljanje računovodstvom mjerit će se temeljem poštivanja rokova te brojem i težinom primjedbi interne kontrole, interne revizije, državne revizije, građana i poslovnih partnera.