Na temelju odredbi Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14., 70/17. i 98/19.), članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15.), članka 14. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 14/16.) i članka 46. Statuta Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 5/18.-pročišćeni tekst), općinski načelnik Općine Čepin donosi, slijedeći Godišnji plan javnih natječaja za financiranje programa i projekata koje provode udruge u Općini Čepin za 2020. godinu.

Uvid u cjelokupan tekst plana možete izvršiti ovdje.