Pozivamo sve mještane općine Čepin da prisustvuju informativno-edukativnim radionicama, u okviru projekta „Izgradnja reciklažnog dvorišta u cilju smanjenja divljih odlagališta i količine miješanog otpada u općini Čepin“, koje će se održavati prema sljedećem rasporedu:

•    Četvrtak, 16. siječnja 2020. godine s početkom u 12:00 sati u prostoru Društvenog doma, Čepinski Martinci
•    Petak,  17. siječnja 2020. godine s početkom u 12:00 sati u prostoru Općine Čepin, Čepin.
•    Utorak, 21. siječnja 2020. godine s početkom u 12:00 sati u prostoru Vatrogasnog doma, Beketinci
•    Srijeda, 22. siječnja 2020. godine s početkom u 12:00 sati u prostoru Nk Tomislav, Livana
•    Petak 24. siječanj. 2020. godine s početkom u 12:00 sati u prostoru Općine Čepin, Čepin.

Radionice će obuhvatit sljedeće teme:

– Uloga reciklažnog dvorišta u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom
– Pravilno odvajanje otpada u kućanstvima
– Mogućnosti smanjenja nastanka otpada i ponovne upotrebe

Cilj provedbe projekta „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta – Općina Čepin“ je unaprijediti sustav upravljanja otpadom u općini Čepin i povećati stopu odvojenog prikupljanja komunalnog otpada kao jednog od preduvjeta smanjenja količina miješanog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagališta. Izgradnjom reciklažnog dvorišta i podizanjem svijesti mještana o potrebi odvojenog prikupljanja otpada izravno će se smanjiti količine odloženog komunalnog otpada i negativan utjecaj na okoliš s jedne strane te stvoriti preduvjeti za odgovarajuću reciklažu, oporabu i ponovno korištenje otpada s druge strane.