REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ČEPIN
OPĆINSKI NAČELNIK

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13) i Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Gospodarske zone Čepin“ u Čepinu („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 3/14.) Općinski načelnik Općine Čepin

OBJAVLJUJE JAVNU RASPRAVU

o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja „Gospodarske zone Čepin“ u Čepinu

1. Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja „Gospodarske zone Čepin“ u Čepinu trajat će od 15. veljače 2016. do 15. ožujka 2016. godine. Za vrijeme trajanja javne rasprave za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u prijedlog Urbanističkog plana uređenja „Gospodarske zone Čepin“ u prostorijama Općine Čepin, K. Zvonimira 105, svaki radni dan od 9,00 do 15,00 sati.

Na javnom uvidu izloženi su tekstualni i grafički dijelovi te Sažetak za javnost Plana.

2. U vrijeme trajanja javne rasprave organizira se javno izlaganje za građanstvo i udruge građana, mjesne odbore, predstavnike nadležnih državnih tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima i ostala stručna tijela koje će se održati 01. ožujka 2016. godine u 10,00 sati u Općini Čepin, K. Zvonimira 105.

3. Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi uputit će se javnopravnim tijelima određenim posebnim propisima te mjesnim odborima.

4. Primjedbe i prijedlozi na prijedlog Urbanističkog plana uređenja „Gospodarske zone Čepin“ mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave upisati u Knjigu primjedbi koja je izložena uz prijedlog Plana, predati u pisanom obliku preko urudžbenog zapisnika ili poštom zaključno s danom 15. ožujka 2016. godine na adresu Općine Čepin.

5. Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani, potpisani i dostavljeni u roku, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

KLASA: 350-01/14-01/11
URBROJ: 2158/05-16-27

Čepin, 02. veljače 2016.

OPĆINSKI NAČELNIK
Dražen Tonkovac