REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ČEPIN
OPĆINSKI NAČELNIK

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj: 76/07.) i Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čepin („Službeni glasnik“ Općine Čepin broj: 01/2011.), Općinski načelnik Općine Čepin

OBJAVLJUJE JAVNU RASPRAVU

o utvrđivanju prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čepin

1. Javna rasprava o utvrđivanju prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čepin trajat će od 04. srpnja 2011. do 18. srpnja 2011. godine. Za vrijeme trajanja javne rasprave za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čepin u prostorijama Općine Čepin svaki radni dana od 9,00 do 14,00 sati.
Na javnom uvidu izloženi su tekstualni i grafički dijelovi, te Sažetak za javnost Plana.

2. U vrijeme trajanja javne rasprave organizira se javno izlaganje za građanstvo i udruge građana, mjesne odbore, predstavnike nadležnih državnih tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima i ostala stručna tijela koje će se održati 18. srpnja 2011. godine, u 10,00 sati, u Općini Čepin,Kr. Zvonimira 105,Čepin.

3. Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi uputit će se nadležnim tijelima i osobama određenim posebnim propisima.

4. Primjedbe i prijedlozi na prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čepin mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave upisati u Knjigu primjedbi koja je izložena uz prijedlog Plana, predati u pisanom obliku preko urudžbenog zapisnika ili poštom zaključno s danom 18. srpnjem 2011. godine, na adresu: Općina Čepin, K. Zvonimira 105, Čepin.

5. Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani, potpisani i dostavljeni u roku, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Klasa: 350-01/11-01/13
Ur.broj: 2158/05-01/5
Čepin,  16. lipnja 2011.

OPĆINSKI NAČELNIK
Dražen Arnold, dr.med.