Općina objavljuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za izdavanje Rješenja o izvedenom stanju nezakonito izgrađene ili rekonstruirane zgrade. Nezakonito izgrađenom zgradom smatra se nova zgrada ili rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađen bez odgovarajućeg akta kojim je odobrena gradnja ili protivno tom aktu. Predmetno se odnosi na nezakonito izvedenu gradnju evidentiranu do 21. lipnja 2011. godine na način propisan Zakonom.

Zahtjev za izdavanje Rješenja o izvedenom stanju podnosi se Osječko-baranjskoj županiji, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Osijek, Europske avenije 11.

Zahtjevu se prilaže:

  1. geodetski elaborat za evidentiranje podataka o zgradama ovjeren od nadležnog katastarskog ureda koji je prema pravilima koja uređuju topografsku izmjeru i katastar, izradila osoba ovlaštena za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina prema posebnom zakonu;
  2. tri primjerka arhitektonske snimke, koju je izradio ovlašteni arhitekt;
  3. dokaz o ispunjenom bitnom zahtjevu mehaničke otpornosti i stabilnosti izrađenima po ovlaštenom inženjeru građevinarstva;
  4. uvjerenje policijske uprave/postaje o mjestu prijavljenog prebivališta do 21. lipnja 2011. za nezakonito izgrađene zgrade iz članka 5. stavka 1. podstavka 1. i članka 17. stavka 4. Zakona;
  5. dokaz u svrhu obračuna naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (izvod iz zemljišne knjige ili drugi odgovarajući dokaz da ima pravo graditi – sudsko rješenje, ugovor, suglasnost suvlasnika, dokaze o vremenu građenja.) Rok za podnošenje zahtjeva je do 31. prosinca 2012. godine. Dodatna pojašnjenja i informacije mogu se dobiti u Općini Čepin, te u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša u Osijeku, Europske avenije 11, u njihovo uredovno vrijeme ili na telefon 031/211-811.

v.d. PROČELNIKA
Antun Blažević