Na temelju članka 123. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“, broj 84/11., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14. i 110/19.), članka 73. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima („Narodne novine“ broj 59/18.) i članka 4. Odluke o nerazvrstanim cestama („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 2/14. i 16/16.), Upravni odjel za gospodarstvo i komunalno-stambenu djelatnost Općine Čepin, objavljuje se JAVNI POZIV

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena Đukina ulica I, Ivina ulica VI, Lukina ulica V, Matina ulica IV, Tununa ulica III, Jozina ulica II u naselju ČEPIN u k.o. ČEPIN, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“, broj 84/11., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14. i 110/19.), temeljem kojeg se NERAZVRSTANE CESTE evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općina Čepin.

Geodetski elaborat izvedenog stanja Đukina ulica I, Ivina ulica VI, Lukina ulica V, Matina ulica IV, Tununa ulica III, Jozina ulica II izradit će tvrtka GEOMETAR OSIJEK d.o.o. za geodetske usluge, Županijska 19, Osijek.

Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna cesta započelo je u prosincu 2019  godine, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 16. ožujka 2020. godine (ponedjeljak), u vremenu od 10,00 do 14,00 sati u prostorijama tvrtke GEOMETAR OSIJEK d.o.o. za geodetske usluge, Županijska 19, Osijek.

Uvid u cjelokupan tekst Poziva na javni uvid možete preuzeti ovdje