Na temelju članka 123. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“, broj 84/11., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14., 110/19. i 144/21.), članka 73. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima („Narodne novine“ broj 59/18.) i članka 4. Odluke o nerazvrstanim cestama („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 2/14. i 16/16.), Upravni odjel za gospodarstvo i komunalno-stambenu djelatnost Općine Čepin, objavljuje se JAVNI POZIV

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena ulica Josipa Kozarca u naselju ČEPIN u k.o. ČEPIN, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19 i 144/21), temeljem kojeg se NERAZVRSTANE CESTE evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općina Čepin

Geodetski elaborat izvedenog stanja ulica Hrvatskih obrambenih snaga izradit će tvrtka GEOMETAR OSIJEK d.o.o. za geodetske usluge, Županijska 19, Osijek

Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna cesta započelo je u prosincu 2021. godine, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 21. SIJEČNJA 2022. u vremenu 11:00 do 14:00 sati u prostorijama tvrtke GEOMETAR OSIJEK d.o.o. za geodetske usluge, Županijska 19, Osijek.

Uvid u cjelokupan tekst Poziva na javni uvid možete preuzeti ovdje