Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08.), načelnik Općine Čepin raspisuje NATJEČAJ za prijam u službu u Upravnom odjelu za gospodarstvo i komunalno stambenu djelatnost i za Upravni odjel za upravno-pravne poslove, društvene djelatnosti i socijalnu skrb.

VIŠI REFERENT ZA RAZVOJ I PODUZETNIŠTVO

Broj izvršitelja: 1
Uvjeti: –     VI stupanj stručne spreme društvenog  smjera
– 2 godine radnog iskustva u struci
– položen državni stručni ispit
– poznavanje rada na računalu

Poslovi i zadaci:
– kontinuirano prati sve natječaje za raznovrsne potpore vezano za razvoj i poduzetništvo
– pomaže Pročelniku odjela u izradi nacrta akata vezano uz to područje djelatnosti, te izradi programa financijskih potreba
– prati svu problematiku vezano za prostorno planiranje u području poduzetništva
– surađuje s poduzetnicima na području općine,  a vezano za pomoć poduzetnicima u njihovoj djelatnosti
– obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika odjela.

Višeg referenta za razvoj i poduzetništvo na neodređeno vrijeme putem Javnog natječaja imenuje Rješenjem Pročelnik Upravnog odjela Općine.
Opći i posebni uvjeti za prijem u službu kao i način i postupak provedbe natječaja i prijama u službu utvrđeni su Zakonom o  službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, ovim Pravilnikom, te ostalim propisima vezanim za rad i radne odnose.

STRUČNI SURADNIK ZA PRAVNE I UPRAVNE POSLOVE

Broj izvršitelja: 1
Uvjeti: – VII/1 stupanj stručne spreme pravnog smjera
– 2 godine radnog iskustva u struci
– položen državni stručni ispit
– poznavanje rada na računalu

Poslovi i zadaci:
– svojim radom pomaže Pročelniku odjela
– izrađuje nacrte i prijedloge akata za tijela Općine
– dužan je pratiti sve pravne propise u primjeni postupanja tijela Lokalne samouprave
– izrađuje nacrt programa rada Općinskog vijeća  u suradnji sa Pročelnikom odjela
– brine o funkcioniranju Upravnog odjela
– dužan je raditi na svim ostalim poslovima za kojemu da nalog Pročelnik odjela
– obavlja i druge poslove po nalogu Općinskog načelnika
– sve druge zadatke koje mu povjeri Pročelnik odjela.

Stručnog suradnika za pravne i upravne poslove na neodređeno vrijeme putem Javnog natječaja imenuje Rješenjem Pročelnik Upravnog odjela Općine. Opći i posebni uvjeti za prijem u službu kao i način i postupak provedbe natječaja i prijama u službu utvrđeni su Zakonom o  službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, ovim Pravilnikom, te ostalim propisima vezanim za rad i radne odnose.

1. Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08) za prijam u službu:

  • punoljetnost
  • hrvatsko državljanstvo
  • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se osoba osposobljava.

2. Pod I. u svojstvu vježbenika prima se osoba sa završenim obrazovanjem VI. stupnja stručne spreme društvenog smjera, bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili s radnim iskustvom kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž. Vježbenički staž traje 12 mjeseci. Kandidat mora poznavati rad na računalu.

3. Pod II. prima se kandidat na neodređeno vrijeme koji ima VII. stupanj stručne spreme pravnog smjera sa 2 godine radnog iskustva u struci i poznavanje rada na računalu

4. U službu ne može biti primljen kandidat za čiji prijam postoji zapreka iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 86/08.).

5. Uz prijavu na natječaj kandidati/kinje su dužni/e priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:

  • diplomu (izvornik ili ovjeren preslik)
  • životopis
  • preslik domovnice
  • preslik radne knjižice
  • uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju (članak 15. Zakona),
  • kandidat koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kojim se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se osposobljava.

6. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti dokaz o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.

7. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

8. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

9. Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, obvezni su pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

10. Na web stranici: www.cepin.hr dostupan je opis poslova za tražena radna mjesta.

11. Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama na adresu: Općina Čepin, Čepin, K. Zvonimira 105, s naznakom “Za natječaj”. Obavijest o ishodu bit će dostavljena sudionicima u zakonskom roku.