Stupanjem na snagu Zakona o cestama (NN 84/2011) regulirano je postavljanje ili uklanjanje reklama u zaštitnom pojasu ceste. Potrebno je upozorit svakog vlasnika reklame da je dužan u roku od 10 dana, a najkasnije do 05.11.2011 godine pokrenuti postupak legalizacije reklame ili istu uklonit. U suprotnom reklama će se ukloniti na trošak vlasnika.

Za postupak legalizacije potrebno je slijedeće:

  1. Zahtjev
  2. Kopija katastarskog plana sa označenim mjestom postavljanja
  3. Vlasnički list
  4. Izgled reklame
  5. Dimenzija reklame

Postavljanje reklama regulirana su slijedećim aktima:

  1. Pravilnik o mjerama za izrač. naknada za korištenje cest. zemljišta (NN 119/07)
  2. Zakon o cestama ( NN 84/2011)

v.d. Pročelnika
Antun Blažević