Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13., 65/17., 114/18. i 39/19.) i Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 3/19.), općinski načelnik Općine Čepin, OBJAVLJUJE JAVNU RASPRAVU o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čepin

Javna rasprava o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čepin trajat će od 07.06.2019. do 14.06.2019. godine. Za vrijeme trajanja javne rasprave za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u prijedlog IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čepin u prostorijama Općine Čepin, Kralja Zvonimira 105, 31431 Čepin, svaki radni dan od 9,00 do 14,00 sati.
Na javnom uvidu izloženi su tekstualni i grafički dijelovi te Sažetak za javnost Plana.

U vrijeme trajanja javne rasprave organizira se javno izlaganje za građanstvo i udruge građana, predstavnike nadležnih državnih tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima i ostala stručna tijela koje će se održati 12.06.2019. godine u 10,00 sati u Općini Čepin, Kralja Zvonimira 105, 31431 Čepin.

Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi uputit će se javnopravnim tijelima određenim posebnim propisima.

Primjedbe i prijedlozi na prijedlog IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čepin mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave upisati u Knjigu primjedbi koja je izložena uz prijedlog Plana, predati u pisanom obliku preko urudžbenog zapisnika ili poštom zaključno s danom 14.06.2019. godine na adresu Općine Čepin, Kralja Zvonimira 105, 31431 Čepin.

Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani, potpisani (ime, prezime i adresa) i dostavljeni u roku, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Uvid u cjelokupan tekst Objave možete preuzeti ovdje