Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Odluke o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 17/20.), općinski načelnik Općine Čepin objavljuje javne rasprave o prijedlogu V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čepin.Javna rasprava o prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čepin trajat će od 11.02.2021. do 18.02.2021. godine. Za vrijeme trajanja javne rasprave za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u prijedlog V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čepin u prostorijama Općine Čepin svaki radni dan od 09:00 do 14:00 sati, uz obveznu prethodnu najavu putem telefona 031 381 232, a sve u skladu s trenutno važećim epidemiološkim mjerama. Na javnom uvidu izloženi su tekstualni i grafički dijelovi te Sažetak za javnost Plana.

U vrijeme trajanja javne rasprave organizira se javno izlaganje za građanstvo i udruge građana, predstavnike nadležnih državnih tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima i ostala stručna tijela  koje će se održati 17.02.2021. godine u 10:00 sati putem video linka koji će biti objavljen na www.cepin.hr

Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi uputit će se javnopravnim tijelima određenim posebnim propisima.

Primjedbe i prijedlozi na prijedlog V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čepin mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave upisati u Knjigu primjedbi koja je izložena uz prijedlog Plana, iznijeti na javnom izlaganju, predati u pisanom obliku preko urudžbenog zapisnika, poštom na adresu Općina Čepin, Kralja Zvonimira 105, 31431 Čepin, ili na adresu elektroničke pošte opcina@cepin.hr , zaključno s danom 18.02.2021. godine.

Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani, potpisani (ime, prezime i adresa) i dostavljeni u roku, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Uvid u cjelokupan tekst Objave možete preuzeti ovdje.