POLICIJSKA UPRAVA OSJEČKO-BARANJSKA

PILOT PROJEKT NOVOG USTROJA I ORGANIZACIJE RADA U POLICIJSKIM POSTAJAMA III KATEGORIJE

 

Pilot projekt se provodi u sljedećim Policijskim postajama III kategorije:

 • Čepin
 • Donji Miholjac
 • Valpovo

Ciljevi koji se žele postići pilot projektom:

 • povećati operativnu pokrivenost područja policijske postaje;
 • omogućiti veću fleksibilnost u organizaciji policijskih poslova prema zahtjevima svake konkretne sredine;
 • smanjiti administrativno opterećivanje, a povećati operativno angažiranje policijskih službenika;
 • rad policijskih postaja učiniti efikasnijima i isplativijima uz smanjenja troškova koji nastaju funkcioniranjem policijske postaje;
 • smanjiti administrativno opterećivanje, a povećati operativno angažiranje policijskih službenika;

Što ostaje isto za građane?

 • policijska postaja je otvorena za rad sa strankama u jutarnjoj smjeni;
 • upravni poslovi se obavljaju kao i do sada;
 • policijska usluga na terenu (po pozivu građana) pruža se brže i efikasnije;
 • hitne i neodgodive policijske usluge građanin dobiva u bilo koje vrijeme preko voditelja grupe za operativne poslove u policijskoj postaji (njihovo radno vrijeme je non-stop).

Upoznavanje građana s provođenjem pilot projekta

 • informiranje čelnika tijela lokalne samouprave sa provođenjem pilot projekta;
 • provođenje ankete na početku i na kraju provođenja pilot projekta o stavovima građana po pitanju stanja sigurnosti, postupanju policije i suradnji policije i lokalne zajednice;
 • medijsko praćenje provođenja pilot projekta;
 • organizacija otvorene tribine na završetku pilot projekta;
 • stavovi građana i ostalih subjekata odlučujući za nastavak projekta;

Očekivana korist od projekta

 • uslužni model rada policije;
 • kvalitetnija policijska usluga građanima;
 • odobravanje javnosti, zadovoljstvo građana policijskom uslugom;
 • zadovoljstvo policijskih službenika svojom ulogom i doprinosom;
 • manji materijalni troškovi poslovanja.