Na temelju članka 30., 30a. i 95. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj: 117/93, 69/97., 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01., 117/01., 150/02., 147/03., 132/06., 26/07., 73/08. i 25/12.) i članka 32. Statuta Općine Čepin (»Službeni glasnik« Općine Čepin broj: 1/09.), Općinsko vijeće Općine Čepin na svojoj 24. sjednici, održanoj 4. rujna 2012. godine, donosi ODLUKU O PRIREZU POREZA NA DOHODAK

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se obveznici, stopa, te način obračuna i plaćanja prireza porezu na dohodak koji su vlastiti izvori prihoda Proračuna Općine Čepin.

Članak 2.
Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 10%.

Članak 3.
Obveznici prireza porezu na dohodak su fizičke osobe koje imaju prebivalište ili boravište na području Općine Čepin, a obveznici su poreza na dohodak prema Zakonu o porezu na dohodak.

Članak 4.
Osnovica prireza porezu na dohodak iz članka 3. ove Odluke je utvrđen porez na dohodak.

Članak 5.
Prirez porezu na dohodak prihod je Proračuna Općine Čepin i uplaćuje se na prijelazni račun poreza i prireza na dohodak 1001005-1706512006.

Članak 6.
Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom prireza porezu na dohodak obavlja Ministarstvo financija – Porezna uprava.

Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. listopada 2012. godine.

Ova će se Odluka objaviti i u »Službenom glasniku« Općine Čepin a objavljena je u NN 102 od 12. rujna 2012.g.

Klasa: 410-01/12-01/2
Urbroj: 2158/05-12-1
Čepin, 4. rujna 2012.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Slavko Karačić, v. r.