Odlukom Općinskog načelnika Dražena Arnolda, dr.med. raspisani su Izbori za Vijeće Mjesnih odbora koji će se održati 04. ožujka 2012. godine. Obavještavamo sve zainteresirane političke stranke i nezavisne kandidate da su dužni svoju kandidaturu urudžbirati sa zaključno do 02. veljače 2012. godine.

Sve upute i kriterije o provođenju Izbora mogu se dobiti u Izbornom povjerenstvu u Upravi Općine Čepin na adresi: K Zvonimira 105, Čepin, ili na telefon: 381-166, 381-811.

PREDSJEDNIK IZBORNOG POVJERENSTVA
Dragutin Romić, dipl.iur.

 

OPĆINA ČEPIN OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

Klasa: 015-06/12-01/1
Ur.broj: 2158/05-12-1

Čepin, 17. siječnja 2012.

OBVEZATNE UPUTE BROJ: 1
O UTVRĐENIM KRITERIJIMA ZA PROVEDBU IZBORA ZA VIJEĆE MJESNIH ODBORA

1.    Prijedlozi lista kandidata moraju biti dostavljeni Općinskom izbornom povjerenstvu Općine Čepin najmanje u roku od 12 dana od raspisivanja Izbora, dakle do
02. veljače 2012. godine do 24,00 sati.

2.    Općinsko izborno povjerenstvo sastaviti će i objaviti na oglasnim pločama Mjesnog odbora i na web strancima Općine Čepin sve pravovaljano predložene liste za izbor članova Vijeća u roku 72 sata od isteka roka propisanog za postupak kandidiranje i podnošenja lista dale do
05. veljače 2012. godine do 24,00 sata.

3.    Izborna promidžba počinje od dana objave kandidacijske liste, a traje zaključno do 24,00 sata prije održavanja Izbora, dakle od
06. veljače do 02. ožujka 2012. godine do 24,00 sata.

4.    Zabrana izborne promidžbe (izborne šutnje) kao i svako objavljivanje prethodnih rezultata ili procjena rezultata Izbora traje tijekom cijelog dana koji prethodi održavanju Izbora kao i na dan održavanja Izbora do 19,00 sati, dakle od
02. ožujka do 03. ožujka 2012. do 19,00 sati.

5.    Općinsko izborno povjerenstvo objavit će koja su biračka mjesta određena, s naznakom koji birači imaju pravo glasovati na pojedinim mjestima, najkasnije osam dana prije dana održavanja izbora, dakle do
25. veljače 2012. godine do 24,00 sata.

6.    Općinsko izborno povjerenstvo imenovat će članove i zamjenike članova biračkih odbora najkasnije pet dana prije dana održavanja izbora, dakle do
28. veljače 2012. godine do 24,00 sata.

7.    Glasovanje traje neprekidno 04. ožujka 2012. godine, od 7 do 19,00 sati. Biračko mjesto se zatvara u 19,00 sati. Biračima koji su se zatekli na biračkom mjestu omogućit će se glasovanje i nakon 19,00 sati.

8.    Zapisnik o radu i ostali izborni materijal birački odbori su dužni dostaviti Općinskom izbornom povjerenstvu u roku od 12 sati od zatvaranja birališta, dakle do
05. ožujka 2012. godine do 7,00 sati.

9.    Općinsko izborno povjerenstvo utvrdit će rezultate glasovanja najkasnije u roku 24 sata od zatvaranja birališta, dakle do
05. ožujka 2012. godine do 19,00 sati.

10.     Kada utvrdi rezultate glasovanja za članove vijeća, Općinsko izborno povjerenstvo
objavit će odmah rezultate izbora sukladno zapisniku o radu Povjerenstva.

11.     Zaštita izbornog prava
Prigovori zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora podnose se Općinskom
izbornom povjerenstvu u roku 48 sati računajući od isteka dana kada je izvršena
radnja na koju je stavljen prigovor, dakle od 00:00 sati idućeg dana.

–    Općinsko izborno povjerenstvo će donijeti rješenje o prigovoru u roku od 48 sati od
dana dostave prigovora, odnosno od dana kada mu je dostavljen izborni materijal na
koji  se prigovor odnosi, dakle od 00:00 sati idućeg dana.

–    Protiv rješenja Općinskog izbornog povjerenstva podnositelj prigovora, koji je nezadovoljan takvim rješenjem ima pravo žalbe Odboru za statutarno pravna pitanja Općinskog vijeća Općine Čepin.

–    Žalba se podnosi Odboru za statutarno pravna pitanja Općinskog vijeća Općine Čepin putem Općinskog izbornog povjerenstva u roku od 48 sati, računajući od dana kad je primljeno pobijano rješenje, dakle od 00:00 sati idućeg dana.
–    Odbor za statutarno pravna pitanja Općinskog vijeća Općine Čepin je dužan donijeti odluku o žalbi u roku 48 sati od dana primitka žalbe, dakle od 00:00 sati idućeg dana.

Ove obvezatne upute objavit će se na oglasnoj ploči Općine Čepin, na oglasnim pločama Mjesnih odbora i na WEB stranicama Općine Čepin.

PREDSJEDNIK IZBORNOG POVJERENSTVA
Dragutin Romić, dipl.iur.