Poduzetnička zona

Detaljni plan uređenja “Gospodarske zone Čepin”

Fotografije visoke rezolucije

1. Detaljna namjena površina
2. Promet
3. Telekomunikacija
4. Vodoopskrba i odvodnja
5. Elektroenergetika
6. Plinoopskrba
7. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
8. Uvjeti gradnje

Detaljni plan uređenja “Gospodarske zone Čepin” (.pdf – 12Mb)

Površina zone:

 • 33 hektara

Planirano vrijeme realizacije: 2013. – 2015.

Makrolokacijski aspekti zone:

 • na raskrižju europskih prometnih pravaca koji povezuju istok i zapad, sjever i jug
 • blizina Osijeka
 • 250.000 ljudi koji žive u okruženju a koji gravitiraju zoni
 • neposredno je uz državnu cesta D7 koja spaja Mađarsku i Bosnu i Hercegovinu
 • na manje od 2 kilometra od zone ulaz je na autocestu 5C Budimpešta – Sarajevo – Ploče
 • buduća četverotračna cesta Varaždin – Virovitica – Osijek – Vukovar – Ilok prolazi u neposrednoj blizini zone
 • blizinu cestovnog koridora X odnosno autoceste Zagreb – Beograd
 • dobra željeznička povezanost (planira se gradnja industrijskog kolosijek za Tvornicu ulja Čepin uz sam rub zone)
 • blizina zračne luke Osijek
 • blizina riječne luke Osijek

Mikrolokacijski aspekti zone:

 • zapadni dio općine Čepin
 • svojom zapadnom stranom zona je omeđena državnom cestom D7 (Čepinska obilaznica)
 • južnom stranom zona je omeđena prostorom na kojem se nalazi Tvornica ulja Čepin
 • zapadnom stranom zona graniči s cestom koja zonu povezuje s Ulicom grada Vukovara i čepinskom obilaznicom

Namjena zone:

 • proizvodni, trgovački i skladišni sadržaji
 • uslužni sadržaji – servisi, ugostiteljske usluge, poslovne usluge i slično

Opremljenost zone:

 • prometna infrastrukturom (pristupne ceste i ceste u zoni), to znači – uređene pristupne prometnice i uređene prometnice unutar zone karakteristika utvrđenih projektnom dokumentacijom;
 • komunalnom infrastrukturom (vodovodne instalacije, tehnološka voda i industrijska kanalizacija, instalacije oborinske odvodnje i kanalizacije u zoni i priključak na vanjske instalacije);
 • energetskom infrastrukturom (trafostanice, javna rasvjeta, električni priključci i plinski priključci);
 • telefonskom i internetskom mrežom;
 • u zoni će biti organizirano sakupljanje i odvoz otpada, s mogućnošću odvojenog sakupljanja otpada i reciklažnim dvorištem.Sadržaj zone

Prostorni pokazatelji zone:

 • 33 hektara
 • 51 građevna čestica od 400 do 27289 metara kvadratnih
 • ukupna površina građevnih čestica 256995,70 metara kvadratnih
 • površina infrastrukture (ceste, kanali itd): 73004,30
 • koeficijent izgrađenosti do 0,60

Kontakt:
Ivan Žeravica, zamjenik načelnika
Općina Čepin, Čepin, K. Zvonimira 105
+385 31 381 166
ivan.zeravica@cepin.hr