Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Plandište 1 “ Čepin („Službeni glasnik“ Općine Čepin broj:02/2012.), Općinski načelnik Općine Čepin OBJAVLJUJE JAVNU RASPRAVU O Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja „Plandište 1“ Čepin.

1. Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja „Plandište 1“ Čepin trajat će od 03.09. do 02.10.2012. godine. Za vrijeme trajanja javne rasprave za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u Prijedlog Urbanističkog plana uređenja „Plandište 1“ Čepin u prostorijama Općine  Čepin svaki radni dan od 9,00 sati do 14,00 sati. Na javnom uvidu izloženi su tekstualni i grafički dijelovi plana te Sažetak za javnost Plana.

2. U vrijeme trajanja javne rasprave organizira se javno izlaganje za građanstvo i udruge građana, mjesne odbore, predstavnike nadležnih državnih tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima i ostala stručna tijela  koje će se održati 06.09.2012. godine u 10.00 sati u Općini Čepin.

3. Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi uputit će se nadležnim tijelima i osobama određenim posebnim propisima.

4. Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Urbanističkog plana uređenja „Plandište 1“ Čepin mogu se dati: u Knjigu primjedbi koja je izložena uz prijedlog Plana, usmeno na zapisnik u tijeku javnog izlaganja ili predati u pisanom obliku preko urudžbenog zapisnika ili poštom zaključno s danom 02.10.2012. godine na adresu Općina Čepin, Čepin, K. Zvonimira 105.

5.  Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani, potpisani i dostavljeni u roku, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

OPĆINSKI NAČELNIK
Dražen Arnold, dr. med.

Klasa: 350-01/12-01/35
Urbroj: 2158/05-12-1

Čepin, 22. kolovoza 2012.