Općina Čepin u suradnji s Općinom Vladislavci, prijavila je na natječaj Ministarstva zaštite okoliša i energetike projekt Provedbe programa Izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom. Vrijednost projekta iznosi 500.000,00 kn, s mogućnošću sufinanciranja 85% iznosa. Fond za zaštitu i energetsku učinkovitost donio je Odluku o financiranju za ovaj projekt, i odobren je iznos od 430.289,76 kn, te je 17. kolovoza 2018.  potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za isti.

Educiranjem lokalnog stanovništva kao nužni nameću se slijedeći ciljevi:  informiranje i edukativne aktivnosti za sprječavanje nastanka otpada, aktivnosti za odvojeno prikupljanje otpada, aktivnosti za uporabu, aktivnosti za zbrinjavanje, te aktivnosti za sanaciju otpadom onečišćenog okoliša.

Cilj je provedbe ovih aktivnosti doprijeti do širokog spektra društvenih skupina te ih informirati o važnosti provedbe ovog programa. Kao ciljanu skupinu posebno treba istaknuti djecu vrtićke i osnovnoškolske dobi koji će u formativnim godinama učiti o važnosti održivog gospodarenja otpadom. Nadalje, aktivnosti su planirane i za srednjoškolce, studente, osobe srednje životne dobi, osobe treće životne dobi, ali i za turiste.

Izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom za postizanje definiranih ciljeva i način na koji se iste planiraju provoditi jesu:
tiskanje letaka i vodiča o sprječavanju nastanka otpada, odgovornom postupanju s otpadom, odvojenom sakupljanju otpada, ponovoj uporabi predmeta i kompostiranju, izrada plakata, edukativne slikovnice i bojanke za djecu, izrada spota, izrada specijalizirane web stranice, javne i edukacijske tribine, radionice za djecu, kostimirani igrokazi i predstave za predškolsku i djecu u osnovnoj školi, organiziranje školskog natjecanja, izrada didaktičkih igračaka s brošurom za djecu, oglašavanje u tiskanim medijima, te prevođenje letaka na strani jezik.

Ciljevi komunikacijskog plana u skladu su s Planom gospodarenja otpadom republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022.g. kojim se želi smanjiti ukupnu količinu proizvedenog komunalnog otpada za 5%, odvojeno prikupiti 60% mase proizvedenog komunalnog otpada, odvojeno prikupiti 40 % mase proizvedenog biootpada koji je sastavni dio komunalnog otpada te odložiti na odlagališta manje od 25% mase proizvedenog komunalnog otpada.