Temeljem članka 12. Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine Gradskog vijeća Grada Osijeka od 11. srpnja 2013. godine, obavještavamo sve vlasnike, odnosno druge zakonite posjednike građevina koje se nalaze na području Tenja, a na kojem su izgrađene komunalne vodne građevine javne odvodnje, da su dužni priključiti svoju građevinu na komunalne vodne građevine sukladno Odluci o priključenju najkasnije u roku od 1 (jedne) godine od dana objave obavijesti o mogućnosti priključenja na komunalne vodne građevine. Obzirom na istek navedenog roka, pozivamo Vas da  podnesete Zahtjev za priključenje na sustav javne odvodnje.

Zahtjev za priključenje na komunalne vodne građevine, odnosno sustav javne odvodnje vlasnik, odnosno drugi zakoniti posjednik građevine podnosi VODOVOD-OSIJEK d.o.o., kao javnom isporučitelju vodnih usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje, sukladno Odluci o priključenju na komunalne vodne građevine (obrazac Zahtjeva za priključenje na komunalne vodne građevine podnosi se na propisanom obrascu objavljenom na ovoj internetskoj stranici).

Uz zahtjev potrebno je priložiti:
1. Izvadak iz katastarskog plana
2. Vlasnički list
3. Dokaz da je podnositelj zakoniti posjednik ili ima pisanu suglasnost vlasnika

Ispunjen  zahtjev  s  priloženom  gore  navedenom  dokumentacijom  može se  poslati poštom (obavezno navesti kontakt telefon) ili predati u Pisarnicu VODOVOD–OSIJEK  d.o.o.
Izvođenje kanalizacijskog priključka može se platiti u 6 obroka (bez kamata). Sve  informacije o postupku priključenja na sustav javne odvodnje možete pročitati na Internet stranici www.vodovod.com ili zatražiti na telefon 031/330-607,
031 / 330-608.

Napomena: Ako ste podnijeli zahtjev za izradu priključka molimo Vas ovu obavijest zanemarite.

VODOVOD – OSIJEK d.o.o.
PJ ODVODNJA