Naknada za uređenje voda je obveza utemeljena Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva, a obračunava se i plaća na području cijele države. Odgovornost za upravljanje vodama i javnim vodnim dobrom, zaštitnim i hidromelioracijskim vodnim građevinama u Republici Hrvatskoj, povjerena je Hrvatskim vodama. Hrvatske vode su javna ustanova čiji je osnivač Republika Hrvatska.

Sredstva prikupljena od naknade za uređenje voda namijenjena su za:

  • financiranje upravljanja lokalnim vodama,
  • redovno, tehničko i gospodarsko održavanje vodotoka, regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina,
  • zaštitu od štetnog djelovanja voda,
  • financiranje održavanja melioracijskog sustava.

Namjenska sredstva koja su prikupljena na području općine Čepin usmjerena su na košnju 342 kilometra kanala iz nadležnosti Hrvatskih voda, a 3,5 kilometra je osposobljeno; što znači da je iskrčen vodni pravac i izvršeno je izmuljivanje istih.

Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 1,65  milijuna kuna, a izvođač radova je bila VUKA d.d. Osijek.