Temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12., 152/14., 81/15. i 94/17.), članka 17. stavka 3. Odluke o uvjetima prodaje zemljišta u Gospodarskoj zoni Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 6/21., 31/21. i 14/22.), članka 2. Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u Gospodarskoj zoni Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 21/23.) te članka 46. Statuta Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 1/13., 5/13.-pročišćeni tekst, 4/16., 5/16.-pročišćeni tekst, 3/18., 5/18.-pročišćeni tekst, 4/20., 5/20.-pročišćeni tekst, 5/21. i 7/21.-pročišćeni tekst), Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja za prodaju nekretnina u Gospodarskoj zoni Čepin objavljuje, sljedeći JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u Gospodarskoj zoni Čepin Prodaju se nekretnine u vlasništvu Općine Čepin i to:

Redni broj  

Katastarska općina

K.č.br. Površina u m2 Početna cijena u eurima
1. Čepin 4227/1 20300 439.000,00
2. Čepin 4228/15 3500 76.000,00

Predmetne nekretnine nalaze se u Gospodarskoj zoni Čepin.

Ponude s dokumentima iz podtočke 4. točke IV. Natječaja Dostavljaju se preporučenom pošiljkom ili osobnom dostavom s naznakom „PONUDA ZA NATJEČAJ – PRODAJA NEKRETNINA U GOSPODARSKOJ ZONI ČEPIN k.č.br. _____ – NE OTVARAJ“ na adresu Općina Čepin, Kralja Zvonimira 105, 31431 Čepin.

Rok za dostavljanje ponuda je 25. srpnja 2023. godine do 14,00 sati u pisarnicu općinske uprave Općine Čepin, bez obzira na način dostave. 

Ponude će se otvarati dana 25. srpnja 2023. godine u 14,00 sati u općinskoj vijećnici Općine Čepin, K. Zvonimira 105, Čepin.

Natjecatelji koji su dostavili pisane ponude imaju pravo nazočiti otvaranju ponuda.

ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA PRODAJU NEKRETNINA U GOSPODARSKOJ ZONI ČEPIN

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U GOSPODARSKOJ ZONI ČEPIN

O-IZJ-1 – OBRAZAC IZJAVE O PRIHVAĆANJU UVJETA NATJEČAJA I DR

O-IZJ-2 – OBRAZAC IZJAVE O KORIŠTENIM POTPORAMA MALE VRIJEDNOSTI

O-PON-1 – OBRAZAC PONUDE S PRILOZIMA