Na temelju članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 90/10., 143/12., 152/14., 81/15. – pročišćeni tekst i 94/17. – ispravak), članka 9. stavka 1. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 6/13. i 6/16.), članka 6. stavka 3. Odluke o uvjetima prodaje zemljišta u Gospodarskoj zoni Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 6/21., 31/21., 14/22., 30/23. i 38/23.), članka 5. Odluke o zamjeni nekretnina KLASA: 940-01/23-01/12, URBROJ: 2158-12-23-3 od 16. studenog 2023. („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 38/23.) i članka 46. Statuta Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 1/13., 5/13.-pročišćeni tekst, 4/16., 5/16.-pročišćeni tekst, 3/18., 5/18.-pročišćeni tekst, 4/20., 5/20.-pročišćeni tekst, 5/21. i 7/21.-pročišćeni tekst), općinski načelnik Općine Čepin, raspisuje J A V N I  N A T J E Č A J ZA ZAMJENU NEKRETNINA (k.č.br. 4229/7 k.o. Čepin i k.č.br. 4231/1 k.o. Čepin)

Tekst Natječaja u cijelosti možete preuzeti ovdje.

Rok za dostavu ponuda: 13.12.2023. godine