Temeljem članka 11. stavak 1. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15.) i članka 46. Statuta Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 5/18.-pročišćeni tekst), općinski načelnik Općine Čepin, objavljuje JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Čepin.

I.
Hrvatski sabor Republike Hrvatske donio je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi koji je objavljen u „Narodnim novinama“, broj 98/19., dana 16.10.2019. godine. Zakon je stupio na snagu 01. siječnja 2020. godine.
Člankom 16. Zakona propisano je da su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne uskladiti svoje statute i druge opće akte s odredbama toga Zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu Zakona. Taj rok istječe 01.03.2020. godine.

II.
Radi ispunjenje obveze propisane Zakonom, Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog vijeća Općine Čepin, utvrdio je prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Čepin, te se ista upućuje na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.

III.
Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 14.02.2020. do 15,00 sati, dostave svoje primjedbe ili prijedloge na predloženi tekst Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Čepin, kako bi se isti mogli uvrstiti u razmatranje na sjednici Općinskog vijeća Općine Čepin na koju će se prijedlog uputiti radi donošenja.

Prijedlozi se mogu dostaviti na propisanom obrascu putem e-maila: opcina@cepin.hr

Primljeni prijedlozi odnosno primjedbe priložit će se uz prijedlog Statutarne odluke te dostaviti članovima Općinskog vijeća Općine Čepin.

OPĆINSKI NAČELNIK
Dražen Tonkovac

Javni poziv
Obrazac za javno savjetovanje – izmjene Statuta
Prijedlog – Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta
Statut Općine Čepin – pročišćeni tekst