Temeljem članka 46. Statuta Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 1/13., 5/13.-pročišćeni tekst, 4/16., 5/16.-pročišćeni tekst, 3/18., 5/18.-pročišćeni tekst, 4/20., 5/20.-pročišćeni tekst, 5/21. i 7/21.-pročišćeni tekst), te članaka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.), u predmetu prodaje vozila u vlasništvu Općine Čepin, a sukladno Zapisniku o provedenom nadmetanju KLASA: 940-01/21-01/16, URBROJ: 2158/05-21-3, od 30. studenog 2021. godine, Povjerenstva za provođenje usmenog javnog nadmetanja, općinski načelnik donosi slijedeću O D L U K U o prihvaćanju ponude i prodaji pokretnine.

Tekst Odluke u cijelosti možete preuzeti ovdje.