Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 20/18., 115/18. i 98/19.) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Čepin, KLASA: 320-01/18-01/56, URBROJ: 2158-12-22-246 od 20. travnja 2022. godine, Općinsko vijeće Općine Čepin na svojoj 10. sjednici održanoj dana 20. travnja 2022. godine, objavljuje J A V N I   N A T J E Č A J za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Čepin

Predmet javnog natječaja je zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Čepin, na području katastarskih općina Beketinci, Čepin, Čepinski Martinci i Čokadinci, koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Čepin predviđeno za zakup, povrat i ostale namjene.

Površine zemljišta koje su Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Čepin predviđene za povrat i ostale namjene daju se u zakup javnim natječajem na rok do pet (5) godina, s mogućnošću produljenja, odnosno do pravomoćnosti rješenja o povratu sukladno posebnom propisu ili do privođenja toga zemljišta namjeni utvrđenoj prostornim planom.

Pisane ponude šalju se poštom, preporučeno u zatvorenim omotnicama s naznakom: „NE OTVARAJ – Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države“ na adresu Općina Čepin, Kralja Zvonimira 105, 31431 Čepin,  u roku od 30 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči Općine Čepin, K. Zvonimira 105, 31431 Čepin i mrežnoj stranici Općine Čepin, www.cepin.hr.

Javno otvaranje ponuda održat će se u prostorijama Općine Čepin, K. Zvonimira 105, Čepin, najranije deseti dan od dana isteka roka za dostavu ponuda, a o čemu će ponuditelji biti obavješteni putem službenih web stranica Općine Čepin www.cepin.hr i oglasne ploče Općine Čepin, K. Zvonimira 105, 31431 Čepin.

Rok za dostavu ponuda: 31.05.2022. godine

ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE ČEPIN

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE ČEPIN

PRILOG 1 – POPIS ČESTICA

TABLICA 1 – DOKUMENTACIJA

TABLICA 2 – PRIPADAJUĆI IZNOS UG PO POJEDINOJ VRSTI DOMAĆE ŽIVOTINJE

OBRAZAC 1

OBRAZAC 2

OBRAZAC 3

OBRAZAC 4

OBRAZAC 5 – GOSPODARSKI PROGRAM ZA JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP

ODLUKA O ZONAMA SANITARNE ZAŠTITE IZVORIŠTA U ČEPINU

ODLUKA O ZAŠTITI IZVORIŠTA „CRPILIŠTE VINOGRADI“

SVI DOKUMENTI (ZIP datoteka)