Na temelju članka 61. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine”, broj 20/18., 115/18. i 98/19. – u daljnjem tekstu: Zakon) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Čepin, KLASA: 320-01/18-01/56, URBROJ: 2158-12-22-264 od 24. svibnja 2022. godine, Općinsko vijeće Općine Čepin na svojoj 12. sjednici održanoj dana 24. svibnja 2022. godine, objavljuje JAVNI NATJEČAJ za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Čepin.Raspisuje se javni natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Čepin, u katastarskim općinama Beketinci, Čepin, Čepinski Martinci i Čokadinci, koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Čepin predviđeno za prodaju.

Na Odluku o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Čepin, Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske dalo je svoju suglasnost KLASA: 320-02/22-06/82, URBROJ: 525-06/182-22-2 od 08. srpnja 2022. godine.

Pisane ponude šalju se poštom, preporučeno u zatvorenim omotnicama s naznakom: „NE OTVARAJ – Ponuda za kupnju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države“ na adresu Općina Čepin, Kralja Zvonimira 105, 31431 Čepin,  u roku od 30 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči Općine Čepin, K. Zvonimira 105, 31431 Čepin i mrežnoj stranici Općine Čepin, www.cepin.hr.

Javno otvaranje ponuda održat će se u prostorijama Općine Čepin, K. Zvonimira 105, Čepin, najranije deseti dan od dana isteka roka za dostavu ponuda, a o čemu će ponuditelji biti obavješteni putem službenih web stranica Općine Čepin www.cepin.hr i oglasne ploče Općine Čepin, K. Zvonimira 105, 31431 Čepin.

Rok za dostavu ponuda: 21.11.2022. godine

ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA PRODAJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE ČEPIN

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE ČEPIN

TABLICA – POPIS ČESTICA

TABLICA 1 – POPIS PRILOGA

OBRAZAC 1

OBRAZAC 2

OBRAZAC – GOSPODARSKI PROGRAM

ODLUKA O ZAŠTITI IZVORIŠTA „CRPILIŠTE VINOGRADI“